Numer telefonu kontaktowego do sekretariatu PSM I st. w Brzegu:


537 128 891

 


 


PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH rok szkolny 2020/2021


obowiązuje od 07.09.2020 r.


pdfPobierz PDF >>


 

Standardy wymagań edukacyjnych i programowych dla klasy wiolonczeli

 

Standardy wymagań zostały opracowane w oparciu o podstawy programowe i obejmują zakres wymagań technicznych i muzycznych obowiązujących poszczególnych klasach 6 letniego cyklu nauczania gry na wiolonczeli.

W przypadku uczniów cyklu czteroletniego materiał pedagogiczny pierwszych czterech lat nauczania rozkłada się inaczej- indywidualnie, w zależności od wieku ucznia rozpoczynającego naukę gry na wiolonczeli.


Klasa I

1. Umiejętność poszczególnych części wiolonczeli i smyczka.

2. Rola poszczególnych elementów instrumentu w procesie powstawania.

3. Zasady konserwacji i higieny instrumentu.

4. Rozwijanie muzykalności i świadomości ruchowej.

5. Właściwa postawa przy instrumencie.

6. Opanowanie układu gry prawej i lewej ręki:

 • równoległe do podstawka prowadzenie smyczka
 • umiejętność gry detache w środku smyczka
 • układ skupiony palców w I pozycji
 • gamy durowe

7. Przygotowanie uczniów do występów publicznych.


Minimum programowe- I semestr

 • Gama, trójdźwięki- detache
 • 3 etiudy
 • 2 krótkie utwory bez akompaniamentu          

Minimum programowe-II semestr

 • Gama, trójdźwięki- detache
 • 3 etiudy
 • 2 krótkie utwory

PRZESŁUCHANIE KOŃOWOROCZNE

 • dwa krótkie utwory wykonane z pamięci


Klasa II

1. Zwiększone wymagania odnośnie opanowania i funkcjonowania obu rąk, intonacji, jakości dźwięku i rytmu.

2. Doskonalenie umiejętności gry detache w różnych odcinkach smyczka.

3. Wprowadzenie smyczkowania legato do 3 dźwięków.

4. Rozwój biegłości gry w I pozycji w układzie skupionym palców.

5. Zapoznanie się z układem szerokim palców w I pozycji.

6. Umiejętność koncentracji i pokonywania tremy. 

7. Rozwijanie muzykalności, wyobraźni ruchowej i słuchowej.

8. Czytanie a’vista.

9. Rozszerzenie zakresu dynamiki.

10. Rozwijanie samodzielności ucznia w prawidłowej realizacji tekstu utworu.


Minimum programowe- I semestr

 • 2 gamy, pasaże - detache
 • 3 etiudy o zróżnicowanych problemach technicznych
 • 3 utwory z towarzyszeniem fortepianu


Minimum programowe-II semestr

 • 2 gamy, pasaże - detache
 • 3 etiudy o zróżnicowanych problemach technicznych
 • 3 utwory z towarzyszeniem fortepianu


PRZESŁUCHANIE PÓŁROCZNE

 • dwa krótkie utwory wykonane z pamięci z towarzyszeniem fortepianu


PRZESŁUCHANIE KOŃCOWOROCZNE

 • dwa krótkie utwory wykonane z pamięci z towarzyszeniem fortepianu


Klasa III

1. Doskonalenie smyczkowania detache oraz legato do 4 nut.

2. Zwiększone wymaganie odnośnie techniki prawej ręki biegłości lewej ręki w I pozycji w układzie wąskim i szerokim.

3. Wprowadzenie pól pozycji i pozycji IV z uwzględnieniem ich prawidłowych zmian.

4. Rozpoczęcie nauki wibracji- ruchy wibracyjne.

5. Umiejętność świadomego ćwiczenia i korekty własnych dźwięków.

6. Umiejętność koncentracji i pokonywania tremy.


Minimum programowe- I semestr

 • 2 gamy, pasaże- detache, legato
 • 3 etiudy o zróżnicowanych problemach technicznych
 • 3 utwory z towarzyszeniem fortepianu


Minimum programowe-II semestr

 • 2 gamy, pasaże- detache, legato
 • 3 etiudy o zróżnicowanych problemach technicznych
 • 3 utwory z towarzyszeniem fortepianu


PRZESŁUCHANIE PÓŁROCZNE

 • I cz. Koncertu lub dłuższy utwór- wykonane z pamięci z towarzyszeniem fortepianu lub dwa krótsze utwory z towarzyszeniem fortepianu


PRZESŁUCHANIE KOŃCOWOROCZNE

 • I. cz. Koncertu lub dłuższy utwór z towarzyszeniem fortepianu wykonane z pamięci lub dwa krótsze utwory z towarzyszeniem fortepianu


Klasa IV

 1. Zwiększone wymagania odnośnie techniki obu rąk przy prawidłowo funkcjonującym aparacie gry.
 2. Utrwalenie gry w I i IV pozycji oraz znajomość pozycji III i II i ich zmian.
 3. Wibracja w stopniu elementarnym
 4. Wprowadzenie różnych smyczkowań (stopień elementarny) różnorodnej artykulacji w gamach i ćwiczeniach.
 5. Wprowadzenie dwudźwięków ze zmianami pozycji: tercje- seksty- oktawy.
 6. Kształcenie umiejętności interpretacyjnych z uwzględnieniem formy i charakteru utworu.
 7. Umiejętność odtwórczego opanowania repertuaru przez ucznia ze szczególnym naciskiem na poprawną intonację i rytm.
 8. Umiejętność czytania a’vista.
 9. Wzbudzenie u ucznia zamiłowania do gry zespołowej.
 10. Dynamika od pianissimo do fortissimo.
 11. Rozpoczęcie pracy nad umiejętnością prowadzenia frazy w utworze i jego interpretacji.
 12. Umiejętność koncentracji i pokonywania tremy.


Minimum programowe - I semestr

 • 2 gamy, pasaże- detache, legato z uwzględnieniem zmian pozycji, dwudźwięki do gamy dur
 • 3 etiudy o zróżnicowanych problemach technicznych w tym jedno ćwiczenie dwudźwiękowe
 • 2utwory z towarzyszeniem fortepianu


Minimum programowe - II semestr

 • 2 gamy, pasaże- detache, legato z uwzględnieniem zmian pozycji, staccato oraz dwudźwięki do gamy durowej
 • 3 etiudy o zróżnicowanych problemach technicznych
 • 1 utwór z towarzyszeniem fortepianu
 • I cz. Koncertu lub 2 cz. Sonaty


PRZESŁUCHANIE PÓŁROCZNE

 • I cz. Koncertu lub II i III, utwór dowolny z towarzyszeniem fortepianu wykonane z pamięci
 • 1 etiuda


PRZESŁUCHANIE KOŃCOWOROCZNE

 • 2 cz. Sonaty, utwór dowolny z towarzyszeniem fortepianu wykonane z pamięci
 • 1 etiuda


Klasa V

 1. Utrwalenie techniki prawej i lewej ręki.
 2. Doskonalenie różnorodnych smyczkowań i artykulacji.
 3. Biegłość lewej ręki z zastosowaniem zmian pozycji.
 4. Stałe pielęgnowanie podstawowych elementów techniki prawej i lewej ręki i umiejętności artykulacyjnych.
 5. Właściwy sposób wykonywania gam jako ważny element rozwoju techniki lewej i prawej ręki ucznia.
 6. Wibracja jako element ekspresji.
 7. Biegłość lewej ręki do 8 nut legato.
 8. Szczególne poświęcenie uwagi prawidłowej intonacji, jakości dźwięku, dynamice wykonywanych utworów.
 9. Rozwijanie odtwórczej pamięci muzycznej i opanowania estradowego.
 10. Czytanie a’vista.
 11. Umiejętność gry w różnych formach muzykowania zespołowego
 12. Szeroki zakres dynamiki i kulminacji fraz.
 13. Umiejętność koncentracji i pokonywania tremy


Minimum programowe- I semestr

 • 2 gamy, pasaże - detache, legato z uwzględnieniem zmian pozycji, staccato, sautille oraz dwudźwięki do gamy dur
 • 3 etiudy o zróżnicowanych problemach technicznych w tym jedna dwudźwiękowa
 • 1 utwór z towarzyszeniem fortepianu
 • 1 cz. Koncertu lub dwie kontrastujące cz. Sonaty


Minimum programowe- II semestr

 • 2 gamy, pasaże- detache, legato z uwzględnieniem zmian pozycji, staccato, sautille
 • oraz dwudźwięki do gamy dur
 • 3 etiudy o zróżnicowanych problemach technicznych w tym jedna dwudźwiękowa
 • 1 utwór z towarzyszeniem fortepianu
 • 1 cz. Koncertu lub dwie kontrastujące cz. sonaty


PRZESŁUCHANIE PÓŁROCZNE

 • I lub II i III cz. Koncertu lub dwie kontrastujące cz. Sonaty, utwór dowolny- wykonane z pamięci


PRZESŁUCHANIE KOŃCOWOROCZNE

 • I lub II i III cz. Koncertu lub dwie kontrastujące cz. Sonaty, utwór dowolny- wykonane z pamięci


Klasa VI

 1. Opanowanie w stopniu podstawowym wszystkich problemów wykonawczych niezbędnych dla procesu edukacyjnego.
 2. Wymagania dość dużej biegłości gry, ze zmianami pozycji I-VII i różnymi smyczkowaniami.
 3. Umiejętność praktycznego i poprawnego opanowania repertuaru.
 4. Rozwinięta wyobraźnia muzyczna i wrażliwość estetyczna na środki wyrazu muzycznego w grze wiolonczelowej.
 5. Umiejętności interpretacyjne z uwzględnieniem stylu i formy utworu.
 6. Ekspresja estradowa.
 7. Czytanie nut a’vista.
 8. Zapoznanie z pozycją kciukową.
 9. Poznanie notacji w kluczu tenorowym.


Minimum programowe- I semestr

 • 2 gamy, pasaże- detache, legato z uwzględnieniem zmian pozycji, staccato, sautille
 • oraz dwudźwięki do gamy dur
 • 3 etiudy o zróżnicowanych problemach technicznych w tym jedna dwudźwiękowa
 • 2 utwory z towarzyszeniem fortepianu
 • 1 cz. Koncertu lub dwie kontrastujące cz. Sonaty


Minimum programowe- II semestr

 • 2 gamy, pasaże- detache, legato z uwzględnieniem zmian pozycji, staccato, sautille
 • oraz dwudźwięki do gamy dur
 • 3 etiudy o zróżnicowanych problemach technicznych w tym jedna dwudźwiękowa
 • 2 utwory z towarzyszeniem fortepianu
 • 1 cz. Koncertu lub dwie kontrastujące cz. Sonaty


PRZESŁUCHANIE PÓŁROCNE

 • Etiuda, 1 cz. Koncertu lub dwie kontrastujące cz. Sonaty, utwór – wykonane z pamięci z towarzyszeniem fortepianu.


EGZAMIN UKOŃCZENIA SZKOŁY

 • 1 cz. Koncertu lub dwie kontrastujące cz. Sonaty
 • Utwór z towarzyszeniem fortepianu