Numer telefonu kontaktowego do sekretariatu PSM I st. w Brzegu:


537 128 891

 


 


PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH rok szkolny 2020/2021


obowiązuje od 07.09.2020 r.


pdfPobierz PDF >>


 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NAUCZANIA

GRY NA TRABCE

 

Cykl sześcioletni

Klasa I

W pierwszym etapie nauki uczeń ma za zadanie opanowanie prawidłowej postawy w czasie gry, właściwego ułożenia rąk i palców prawej ręki. Powinien posiąść umiejętność prawidłowego zadęcia dźwięku. Uczeń zapoznaje się z podstawową wiedzą na temat budowy i funkcjonowania aparatu oddechowego i uczy się prawidłowego posługiwania się oddechem przeponowo-żebrowym.

Notacja muzyczna- nauka aplikatury, czytanie nut w kluczu wiolinowym, poznanie wartości rytmicznych i pauz, oznaczenie metrum, nuta z kropką i przedtakt.

Znaki chromatyczne ( krzyżyk, bemol, kasownik), nazwy dźwięków.

Technika wydobycia dźwięków- pojęcie artykulacji staccato i legato.

Wprowadzenie gam C,B,G oraz odpowiadających im ćwiczeń gamowych i pasaży. Uczeń wykonuje w tempie umiarkowanym z zastosowaniem artykulacji staccato i legato w dynamice „mf”.

Obowiązująca literatura

Szkoły:

L. Lutak– „Szkoła na trąbkę cz.I” – ćwiczenia 1-35
W. Usow – „Szkoła gry na trąbce” – rozdziały 1-3

Utwory z akompaniamentem:

E. Botiarow– „Kołysanka”
J. B. Luly– „Piosenka z op. Mieszczanin Szlachcicem”
W. A. Mozart – „Walc”
L. Czumow –„Suita nr 1 i 2”


Klasa II

Drugi rok nauki to dalsze doskonalenie i rozwijanie umiejętności z klasy I. Dalsza praca nad oddechem i zadęciem. Skala instrumentu powinna obejmować dźwięki od „g” do „f2”.

Skala dynamiczna powinna obejmować dynamikę od „f” do „p”.

Poznane gamy: C,a; G,e; B,g; D,h; Es,c, oraz pasaże i ćwiczenia gamowe.

Gamy i ćwiczenia gamowe należy wykonywać w tempie umiarkowanym w artykulacji staccato i legato w dynamie „f” i „p”.

Obowiązująca literatura

Szkoły:

L. Lutak – „Szkoła na trąbkę cz.I” – ćwiczenia 1-60
W. Usow – „Szkoła gry na trąbce” – rozdziały 1-8
H. J. Krumpfer – „Trompeten Schule” – ćw 1-50

Etiudy:

W. Wurm – „Etiudy na trąbkę“ – etiudy 1- 6
I. Ioganson – „Etiudy na trabkę” – etiudy 1-10
L. Lutak – „Szkoła na trąbkę” duety nr 64, 94.

Utwory z akompaniamentem:

W. Szczełokow – „Żart”
C. Barnes – „Młody artysta”
W. Czumow – „Suita nr 3, 4”
W. Blanter – „Kołysanka”
J. Brahms – „Kołysanka”
A. Chaczaturian – „Andantino”


Klasa III

Dalsze wszechstronne rozwijanie umiejętności z klas poprzednich. Ćwiczenie pamięci i wyobraźni muzycznej. Dbałość o jakość dźwięku i dalsza praca nad artykulacją.

Gamy i pasaże do trzech znaków (dur, moll) w tempie umiarkowanym i szybszym w całej skali posiadanej przez ucznia z zastosowaniem artykulacji staccato i legato w dynamice forte i piano. W ćwiczeniach gamowych wprowadzenie tercji i rytmu punktowanego.

Zachęcanie i motywowanie uczniów do występów, stwarzanie sprzyjającej atmosfery i potrzeby popisów publicznych. Omawianie z uczniami ich występów. Zachęcanie do uczęszczania na popisy szkolne i słuchanie rówieśników.

Gra zespołowa z nauczycielem lub kolegą.

Obowiązująca literatura

Szkoły:

L.Lutak – „Szkoła na trąbkę cz.I” – ćwiczenia 1-85
W.Usow – „Szkoła gry na trąbce” – rozdziały 1-10
H.J.Krumpfer – „Trompeten Schule” – ćw 1-100

Etiudy:

W.Wurm – „Etiudy na trąbkę“ – etiudy 1- 15
I.Ioganson – „Etiudy na trabkę” – etiudy 1-15

Duety:

L.Lutak – „Szkoła na trąbkę” – duety nr 115,126,129,131,134

Utwory z akompaniamentem:

J.Ph.Em.Bach - ,,Wariacje na temat pieśni” opr. H.J.Krumpfer
L.Czumow – „Suita nr 5, 6 i 7”
W.Szczełokow – „Młody kawalerzysta”
A.Corelli – „Sarabanda”
H.Purcell – „Dźwięk trąbki”
N.Rusew – „Pastorał”
Cz.Grudziński – „Kołysanka”


Klasa IV

Kontynuacja celów i założeń z poprzednich lat. Rozwijanie zdolności dziecka, dopasowanie programu do jego predyspozycji i możliwości. Uczenie samodzielnej pracy w domu, umiejętność czytania nut a’vista. Ćwiczenie pamięci i wyobraźni muzycznej. Dbałość o jakość dźwięku i dalsza praca nad artykulacją i oddechem.

Gamy i pasaże do czterech znaków (dur, moll) w tempie umiarkowanym i szybkim w całej skali posiadanej przez ucznia z zastosowaniem artykulacji staccato i legato w dynamice forte i piano. W ćwiczeniach gamowych wprowadzenie rytmu punktowanego oraz D7.

Gra zespołowa z nauczycielem lub kolegą. Granie duetów i tercetów.

Obowiązująca literatura

Szkoły:

L.Lutak – „Szkoła na trąbkę cz.I” – ćwiczenia 1-100
W.Usow – „Szkoła gry na trąbce” – rozdziały 1-15
H.J.Krumpfer – „Trompeten Schule” – ćw 1-150

Etiudy:

W.Wurm – „Etiudy na trąbkę“ – etiudy 1- 20
I.Ioganson – „Etiudy na trabkę” – etiudy 1-20

Duety:

L.Lutak – „Szkoła na trąbkę” – duety nr 153, 171
Music for millions – „Easy trumpet solos” – duety

Utwory z akompaniamentem:
B.Fitzgerald - ,,Englisch Suite”
P.Baldasarii - ,,Sonata B-dur”
W.Szczełokow - „Koncert na Trąbkę nr.3”
J.Cook – “Suita nr 1”
W.Wiliams – “Osseo”


Klasa V

Doskonalenie nabytych umiejętności z klas poprzednich oraz uzupełnianie braków. Realizacja dłuższych utworów, dobór właściwego programu i właściwych temp, praca z metronomem, doskonalenie pamięci muzycznej, kontynuacja wspólnego muzykowania i występów estradowych. Wdrażanie ucznia do samodzielnego rozwiązywania coraz trudniejszych problemów wykonawczych. Łączenia wykonawstwa z wiedzą teoretyczną. Doskonalenie czytania nut a’vista.

Dbałość o jakość dźwięku i dalsza praca nad artykulacją i oddechem. Gamy i pasaże do pięciu znaków (dur, moll) w tempie umiarkowanym i szybkim w całej skali posiadanej przez ucznia z zastosowaniem artykulacji staccato i legato w dynamice forte i piano. W ćwiczeniach gamowych wprowadzenie rytmu punktowanego oraz D7.

Gra zespołowa z nauczycielem lub kolegą. Granie duetów i tercetów.

Obowiązująca literatura

Szkoły:

L.Lutak – „Szkoła na trąbkę cz.I” – ćwiczenia 1-150
W.Usow – „Szkoła gry na trąbce” – rozdziały 1-17
H.J.Krumpfer – „Trompeten Schule” – ćw 1-200

Etiudy:

W.Wurm – „Etiudy na trąbkę“ – etiudy 1- 25
I.Ioganson – „Etiudy na trabkę” – etiudy 1-25

Duety:

L.Lutak – „Szkoła na trąbkę” – duety
Music for millions – „Easy trumpet solos” – duety

Utwory z akompaniamentem:

J.Cook – „Suita nr 2”
G.F.Haendel – „Suita F”
Ch.Gounod – “Serenada”


Klasa VI

Kontynuacja celów i założeń z poprzednich lat. Doskonalenie nabytych umiejętności z klas poprzednich oraz uzupełnianie braków. Realizacja dłuższych utworów, dobór właściwego programu i właściwych temp, praca z metronomem, doskonalenie pamięci muzycznej, kontynuacja wspólnego muzykowania i występów estradowych. Wdrażanie ucznia do samodzielnego rozwiązywania coraz trudniejszych problemów wykonawczych. Łączenia wykonawstwa z wiedzą teoretyczną. Doskonalenie czytania nut a’vista. Dbałość o jakość dźwięku i dalsza praca nad artykulacją i oddechem.

Większa dbałość o stylowość, precyzję wykonania (artykulacja, ozdobniki, zróżnicowanie dynamiki) dbałość o kulturę dźwięku.

Dalsze prace nad właściwym prowadzeniem linii melodycznej (okres, zdanie, punkty kulminacyjne, zasada kontrastu i podobieństwa).

Gamy i pasaże do pięciu znaków (dur, moll) w tempie umiarkowanym i szybkim w całej skali posiadanej przez ucznia z zastosowaniem artykulacji staccato i legato w dynamice forte i piano. W ćwiczeniach gamowych wprowadzenie kwart i rytmu punktowanego oraz D7.

Gra zespołowa z nauczycielem lub kolegą. Granie duetów i tercetów.

Obowiązująca literatura

Szkoły:

L.Lutak – „Szkoła na trąbkę cz.I” – ćwiczenia 1-180
W.Usow – „Szkoła gry na trąbce”
H.J.Krumpfer – „Trompeten Schule” – ćw 1-250

Etiudy:

W.Wurm – „Etiudy na trąbkę“
I.Ioganson – „Etiudy na trabkę”

Duety:

L.Lutak – „Szkoła na trąbkę” – duety

Utwory z akompaniamentem:

P.Czajkowski – „Taniec neapolitański”
R.Louthe – „Concertino de concours”
G.Ph.Telemann – “Suita nr 2”

 

Cykl czteroletni

 

I rok nauki:

W pierwszym roku nauki uczeń powinien umieć wykazać się następującą wiedzą i umiejętnościami:

 • Znajomość wartości rytmicznych i pauz (całe nuty, pół nuty, ćwierć nuty i ósemki oraz odpowiednie pauzy).
 • Umiejętność odczytywania nut w skali „g”- „g”(dwukreślne)
 • Znać zasady oddechu przeponowego, poprawnie umieć wykonać taki oddech i umieć zastosować go w czasie gry na trąbce
 • Powinien umieć zagrać dźwięki w skali „a”- „c”(dwukreślne) w tempie umiarkowanym całymi nutami, półnutami i ćwierć nutam
 • Powinien znać gamy C, B, G oraz odpowiednie pasaże i umieć wykonać je w tempie umiarkowanym w dynamice „mf”
 • Na przesłuchaniu końcoworocznym powinien umieć wykonać z pamięci ćwiczenia w skali „g”- „c” posługując się znanymi już sobie wartościami rytmicznymi w tym rytmem punktowanym (ćwierćnuta z kropką i ósemka)

 

II rok nauki:

W drugim roku nauki uczeń powinien umieć wykazać się następującą wiedzą i umiejętnościami:

 • Znajomość gam G, e, B, g, D, h, Es, c w tempie umiarkowanym, ćwierć nutami i ósemkami oraz odpowiednie pasaże
 • Powinien umieć w poprawny sposób opanować oddech przeponowy i umieć stosować go w czasie grania
 • Powinien umieć stosować w czasie grania dynamikę w zakresie Od „p”-„f”
 • Na koniec drugiego roku nauki uczeń powinien umieć wykonać z pamięci krótki utwór z akompaniamentem z zastosowaniem artykulacji staccato i legato.
 • Wykonać ćwiczenie lub etiudę z uwzględnieniem rytmu punktowanego
 • Skala instrumentu powinna zawierać się pomiędzy dźwiękami „g” i „e”(dwukreślne)

 

III rok nauki:

W trzecim roku nauki uczeń powinien umieć wykonać następujące zadania muzyczne:

 • Do znanych już sobie gam dodać gamy E, cis, F, d wraz z pasażami
 • Wykonywać zadane gamy w tempie umiarkowanym ósemkami i szesnastkami w dynamice forte i piano z zastosowaniem artykulacji staccato i legato
 • W wykonywanych ćwiczeniach powinien umieć zastosować znane mu elementy muzyki jak artykulacja i dynamika w zakresie szerszym niż w poprzednich latach
 • Na koniec trzeciego roku nauki skala instrumentu powinna zawierać się w dwóch oktawach „g” – „g”(dwukreślne)
 • Powinien umieć wykonać losowo wybraną gamę (do trzech znaków) i pasaż z zastosowaniem ćwiczeń gamowych i wprawek stosowanych w poprzednich latach nauki
 • Powinien umieć wykonać z pamięci utwór z akompaniamentem kilkuczęściowy o zróżnicowanym charakterze poszczególnych części
 • Powinien wykonać dwie etiudy z różnymi problemami wykonawczymi (kantylenową i techniczną)
 • W czasie wykonywanych ćwiczeń uczeń powinien umieć posługiwać się w sposób poprawny oddechem przeponowy
 • W wykonywanych utworach uczeń powinien zaprezentować poznane w czasie nauki różne elementy muzyki

 

IV rok nauki:

W czwartym roku nauki uczeń powinien umieć wykonać następujące zadania muzyczne:

 • Powinien umieć wykonać losowo wybraną gamę durową i molową do czterech znaków z zastosowaniem wprawek i ćwiczeń poznanych w latach poprzednich. W gamach tych powinien wykazać się umiejętnością grania z zastosowaniem poznanych elementów muzyki (artykulacja, dynamika, agogika)
 • Powinien umieć wykonać etiudy o zróżnicowanym charakterze muzycznym
 • Powinien umieć wykonać z pamięci kilkuczęściowy utwór z akompaniamentem o zróżnicowanym charakterze poszczególnych części
 • Uczeń powinien posiadać umiejętność czytania nut a’vista
 • Uczeń powinien umieć samodzielnie zestroić swój instrument z fortepianem lub z innym instrumentem
 • Powinien posiadać umiejętność gry w zespole muzycznym
 • Przygotowanie ucznia powinno wykazać jego pamięć odtwórczą i wyobraźnię muzyczną
 • Utwory powinny być wykonywane z uwzględnieniem jakości dźwięku, intonacji i odpowiedniego temp
 • Zachowanie ucznia na estradzie powinno świadczyć o jego obyciu koncertowym w czasie nauki w szkole.