Zobacz PSM wirtualnie

spacer wirtualny 360kliknij i zobacz >

 Numer telefonu kontaktowego do sekretariatu PSM I st. w Brzegu:


537 128 891

 


 


PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH rok szkolny 2020/2021


obowiązuje od 07.09.2020 r.


pdfPobierz PDF >>


 

STATUT STOWARZYSZENIA

 

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie:

Stowarzyszenie Wspierające Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. J. Elsnera w Brzegu przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. J. Elsnera w Brzegu - zwane dalej „Stowarzyszeniem”

jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających artystycznemu i osobowościowemu rozwojowi ucznia, upowszechnianie edukacji i kultury muzycznej, promowanie pracy i osiągnięć uczniów oraz pedagogów, a także wspieranie statutowych celów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. J. Elsnera w Brzegu - zwanej dalej „Szkołą”.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. J. Elsnera w Brzegu, ul Piastowska 18, 49-300 Brzeg                  

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20. poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Polski.

§ 5

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

Cele Stowarzyszenia

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających artystycznemu i osobowościowemu rozwojowi uczniów, upowszechnianie edukacji i kultury muzycznej, promowanie pracy i osiągnięć uczniów oraz pedagogów, a także wspieranie statutowych celów Szkoły, zwłaszcza w zakresie jej bieżącego funkcjonowania i poprawy bazy materialnej.

§ 7

 1. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez:

a) popularyzację dorobku i bieżącej pracy szkoły na koncertach oraz innych imprezach artystycznych z udziałem uczniów, absolwentów i pedagogów Szkoły,

b) gromadzenie funduszy poprzez prowadzenie kursów gry na instrumentach, kursów śpiewu solowego oraz zajęć umuzykalniających, z których dochód przeznaczony będzie m.in. na poprawę bazy materialnej Szkoły oraz na potrzeby edukacyjno- wychowawcze i opiekuńcze uczniów,

c) pozyskiwanie osób fizycznych i prawnych jako sponsorów działalności Szkoły,

d) popieranie inicjatyw lokalnych w zakresie finansowej i organizacyjnej pomocy dla działalności Szkoły,

e) współudział w organizacji i finansowaniu imprez kulturalnych o charakterze ogólnoszkolnym, lokalnym i ponadregionalnym, inne działania kulturalne, rekreacyjne i towarzyskie sprzyjające integracji lokalnego środowiska muzycznego wokół działalności Szkoły oraz realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

 1. Stowarzyszenie współpracuje z organami Szkoły w zakresie realizacji swych celów statutowych, a Szkoła nieodpłatnie udostępnia swe pomieszczenia i wyposażenie dla potrzeb działalności Stowarzyszenia.

§ 8

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.

Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych.

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski i cudzoziemiec, który ukończył 16 rok życia, zgłaszający na piśmie wolę czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia - przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia po rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, w tym cudzoziemiec oraz każda instytucja, organizacja lub osoba prawna krajowa bądź zagraniczna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
  Osoba prawna lub jednostka organizacyjna działają w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna posiadająca szczególne zasługi dla Stowarzyszenia, której Zarząd Stowarzyszenia nada taki tytuł.

§ 12

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 13

 1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
 • swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
 • przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu, regularnie opłacać składki (w uzasadnionych przypadkach Zarząd może zwolnić członka z opłaty składek).
 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:
 • korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego,
 • wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
 • korzystać z lokali Stowarzyszenia za zgodą Dyrekcji Szkoły,
 • posiadać legitymację członkowską i nosić odznaki Stowarzyszenia.
 1. Członek wspierający stowarzyszenia ma prawo do deklarowania pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów Stowarzyszenia, a także winien wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegać statut oraz uchwały Zarządu.
 1. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 14

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić przez:

 1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
 2. Wykluczenie przez Zarząd:
 • za działalność sprzeczną ze Statutem i uchwałami Stowarzyszenia,
 • nie uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia bez usprawiedliwionych przyczyn,
 • zaleganie z opłatą składki przez trzy okresy płatności,
 • z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu.

§ 15

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, wniesione na piśmie w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały o wykluczeniu.

Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

Władze Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków
 2. Zarząd Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

§ 17

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata.

§ 18

Uchwały wszystkich władz stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w głosowaniu jawnym, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

 

Walne Zgromadzenie

§ 19

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej 1 raz na 12 miesięcy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać przewodniczący Komisji Rewizyjnej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej ½ członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 1. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia, może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 2. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz - z głosem doradczym - członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 • uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
 • uchwalenie zmian Statutu,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z ich działalności,
 • uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 • udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 • wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
 • ustalanie wysokości składek członkowskich,
 • zatwierdzanie preliminarza budżetowego przedstawionego przez Zarząd,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych.
 2. Odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie wymóg obecności co najmniej połowy członków nie obowiązuje.
 3. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

 

Zarząd

§ 20

 1. Zarząd składa się z pięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza i jednego członka Zarządu.
 3. Prezesa wybiera Walne Zgromadzenie na trzyletnią kadencję.
 4. Walne Zgromadzenie ma prawo odwołać Prezesa.
 5. Wybór członków Zarządu określa regulamin.
 6. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
 7. Do kompetencji Zarządu należy:
 • przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 • opracowanie preliminarza budżetowego,
 • zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
 1. Dokumentację i korespondencję w imieniu Zarządu Stowarzyszenia podpisuje Prezes, upoważniony członek Zarządu lub inna osoba z upoważnienia Prezesa.
 2. Do reprezentowania Stowarzyszenia jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo.

 

Komisja Rewizyjna

§ 21

 1. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i trzech członków.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
 • składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zgromadzeniu,
 • Występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 • w uzasadnionych przypadkach dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia.

§ 22

W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji- skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę organu, a dokooptowani członkowie pełnia swoją funkcję do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków. Uzupełnienia składu dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.

 

Majątek Stowarzyszenia

§ 23

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, ofiarności publicznej oraz dotacji.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

3. Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes lub inny członek Zarządu jednoosobowo na podstawie uchwały Zarządu.

4. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest okres od 1 stycznia do 31 grudnia.

5. Zarząd Stowarzyszenia sporządza coroczny bilans, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Członków najpóźniej do 30 czerwca następnego roku.

 

Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 24

Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia - Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

Postanowienia końcowe

§ 25

1. Uchwalenie zmian statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga dla swej ważności kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwalenie zmian statutu oraz rozwiązanie stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków i do zawiadomienia o Walnym Zebraniu Członków należy dołączyć projekt stosownych uchwał.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.”.

 

Tekst jednolity z dnia 07.06.2011 r.