Numer telefonu kontaktowego do sekretariatu PSM I st. w Brzegu:


537 128 891

 


 


PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH rok szkolny 2020/2021


obowiązuje od 07.09.2020 r.


pdfPobierz PDF >>


 

Rytmika

 

KLASA I

 

Wymagania edukacyjne:

 • Realizacja ćwiczeń słuchowo – ruchowych uwrażliwiających na:

a) agogikę,

b) dynamikę,

c) artykulację,

d) element melodyczny,

 • Wprowadzenie i utrwalanie wiadomości i grup rytmicznych:

a) ćwierć nuty,

b) ósemki,

c) półnuty,

d) półnuty z kropką,

e) całej nuty,

f) szesnastek,

g) ćwierćnuty z kropką i ósemką

h) pauzy ćwierćnutowej, ósemkowej i szesnastkowej,

 • Wprowadzenie i utrwalenie metrum 2/4, 3/4, 4/4,
 • Realizacja tematów rytmicznych: krokami, krokami z taktowaniem, klaskaniem, mową rytmizowaną, improwizowanym ruchem i.t.p.,
 • Ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne (reagowanie na sygnały słowne i muzyczne),
 • Prosta polirytmia,
 • Opracowanie zagadnień metrorytmicznych na bazie piosenek dziecięcych,
 • Ruchowa interpretacja utworów muzycznych,

 

Rozkład materiału -– semestr pierwszy:

 • Ćwiczenia i zabawy uwrażliwiające na wszelkie zmiany zachodzące w muzyce: puls, tempo, akcent, dynamika, tryb,
 • Wprowadzenie ćwierćnuty – muzyka do 2,3,4 liczeń – oznaczenie metryczne– grupowanie ćwierćnut w wyżej wymienionych taktach – takt – kreska taktowa miary taktowe,
 • Taktowanie na 2,3,4 – pauza ćwierćnutowa i jej realizacja,
 • Wprowadzenie ósemek – grupowanie ósemek w wyżej wymienionych taktach,
 • Półnuta – realizacja nogami z taktowaniem na 2 i 4 ligatura,
 • Cała nuta – realizacja nogami z taktowaniem
 • Ćwierćnuta z kropką i ósemką – rola kropki przy nucie – ligatura – przypomnienie,
 • Półnuta z kropką – realizacja z taktowaniem na 3
 • Łańcuch realizacji „echo” (przedzielany pauzą całonutową)
 • Dyrygowanie wartościami
 • Tempo: andante, moderato, allegro,
 • Nauka piosenek i analiza ich przebiegu rytmicznego,
 • Rozpoznanie piosenek po rytmie,
 • Proste dyktanda rytmiczne.

 

Rozkład materiału –- semestr drugi:

 • Półnuta z kropką – utrwalenie,
 • Szesnastki – wprowadzenie i porównanie z poznanymi wartościami,
 • Takt na 5 – nuta na 5 (realizacja nogami) – taktowanie na 5
 • Takt na 6 – nuta na 6 (realizacja nogami) – taktowanie na 6
 • Artykulacja: legato i staccato,
 • Automatyzacja taktowania: 2-3, 2-4, 2-5, 2-6,
 • Kanon taktowania,
 • Łańcuch realizacji przedzielany pauzą całonutową – z taktowaniem na 4,
 • Prosta polirytmia:

a) ostinato do piosenek,

b) w dwóch grupach,

c) rękami i nogami,

 • Analiza rytmiczna utworów przerabianych na lekcjach instrumentu głównego,

 

Minimum programowe:

Ocena niedostateczna:

 • nie zna wszystkich wartości rytmicznych i pauz,
 • nie potrafi ustalić metrum słyszanego utworu,
 • nie czuje pulsu, tempa i nie rozpoznaje 1 – taktowych schematów rytmicznych,
 • ma duże trudności z realizacją ruchową z taktowaniem 1-taktowych schematów rytmicznych,
 • nie umie grupować wartości w podanym metrum i dyrygować wartościami,
 • wykazuje bardzo duże trudności w zapisaniu 4–taktowego dyktanda rytmicznego,
 • nie umie opanować taktowania od 2-6,
 • nie radzi sobie z automatyzacją i kanonem taktowanie nawet w wolnych tempach,
 • uczęszcza na zajęcia w 20%,
 • jest całkowicie bierny podczas lekcji,
 • nie odrabia zadań domowych jest nieprzygotowany do zajęć,
 • wykazuje duże braki w kulturze osobistej,

 

Ocena dopuszczająca:

 • zna wszystkie wartości rytmiczne i pauzy,
 • rozpoznaje 1 – taktowe schematy rytmiczne z pomocą kolegów lub nauczyciela,
 • słabo orientuje się w grupowaniu wartości rytmicznych i słabo dyryguje wartościami,
 • nie zawsze rozpoznaje metrum granego utworu,
 • słabo rozpoznaje 1 -1 taktowe schematy rytmiczne a realizując je z taktowaniem często się myli,
 • zapisuje 4 – taktowe dyktanda rytmiczne w 30%,
 • często myli się taktując od 2 – 6,
 • myli się podczas automatyzacji i kanonu taktowania,
 • uczęszcza na zajęcia w 30 – 40 %,
 • wykazuje bardzo małe zaangażowanie na lekcjach,
 • często nie odrabia zadań domowych,
 • często opuszcza zajęcia bez konkretnego powodu,
 • wykazuje się bardzo małą kulturą osobistą w każdej sytuacji,

 

Ocena dostateczna:

 • zna wszystkie wartości rytmiczne oraz pauzy,
 • rozpoznaje 2 – taktowe schematy w poznanych taktach,
 • słabo rozpoznaje metrum granego utworu,
 • po uprzednim rozpoznaniu realizuje 1 – taktowe schematy z taktowaniem (w bardzo wolnym tempie),
 • ma trudności z grupowaniem wartości w podanym metrum i słabo radzi sobie z dyrygowaniem wartościami,
 • zapisuje 4 – taktowe dyktando rytmiczne w 50 %,
 • taktuje od 2 – 6 z błędami ale poprawia je w takcie taktowania,
 • czasami myli się podczas automatyzacji taktowania,
 • czasami myli się podczas kanonu taktowania na 2, 3, 4, 5, 6 z opóźnieniem jednej ćwierćnuty,
 • uczęszcza na zajęcia w 50 %,
 • wykazuje małe zaangażowanie podczas lekcji,
 • nie przygotowuje się do zajęć,
 • wykazuje się małą kulturą osobistą podczas lekcji, koncertów i.t.p.,

 

Ocena dobra:

 • znajomość wszystkich wartości oraz pauz,
 • rozpoznawać 2 – taktowe schematy w poznanych taktach,
 • umieć realizować (po uprzednim rozpoznaniu) ruchem z taktowaniem 2 – taktowy schemat z małymi błędami,
 • prawidłowo grupować wartości w podanym metrum i dyrygować wartościami (z małymi błędami),
 • umie zapisać 4 – taktowe dyktando rytmiczne w 80 %,
 • taktuje od 2 – 6 w wolnym tempie,
 • opanował automatyzację taktowania 4-2, 5-2, 6-2, w wolnym tempie,
 • opanował kanon taktowania na 2, 3, 4, 5, 6 z opóźnieniem jednej ćwierćnuty w wolnym tempie,
 • uczęszcza na zajęcia przynajmniej w 70 %,
 • wykazuje przeciętne zaangażowanie podczas zajęć,
 • nie zawsze jest przygotowany do lekcji,
 • wykazuje się przeciętną kulturą osobistą na lekcjach, koncertach i.t.p.,

 

Ocena bardzo dobra:

 • znajomość wszystkich wartości rytmicznych oraz odpowiadających im pauz,
 • umiejętność rozpoznawania 2 – taktowych schematów rytmicznych w poznanych taktach,
 • umiejętność prawidłowego grupowania wartości rytmicznych w poznanych taktach, oraz dyrygowania wartościami,
 • umiejętność realizacji ruchowej z taktowaniem oraz zapisania 2 – taktowego schematu rytmicznego,
 • realizacji z taktowaniem znanych piosenek,
 • umie zapisać 4 – taktowe dyktando rytmiczne z małymi błędami w ok. 95 %,
 • umiejętność taktowania: 2-6,
 • automatyzacja: 4-2, 5-2, 6-2,
 • kanon taktowania na2, 3, 4, 5, 6 z opóźnieniem jednej ćwierćnuty,
 • przynajmniej 80 % frekwencja na zajęciach,
 • jest zaangażowany podczas lekcji,
 • prawie zawsze jest przygotowany do zajęć,
 • wykazuje się dużą kultura osobistą podczas lekcji, koncertów i na przerwach,

 

Ocena celująca:

 • znajomość wszystkich wartości rytmicznych oraz odpowiadających im pauz,
 • umiejętność bezbłędnego rozpoznawania 2 – taktowych schematów rytmicznych w poznanych taktach,
 • umiejętność bezbłędnej realizacji ruchowej oraz bezbłędnego zapisania 2 – taktowego schematu rytmicznego złożonego z poznanych wartości rytmicznych,
 • umiejętność bezbłędnego grupowania wartości rytmicznych w poznanych taktach oraz umiejętność dyrygowania wartościami,
 • umiejętność realizacji ruchowej z taktowaniem poznanych piosenek,
 • umiejętność rozpoznawania piosenek po rytmie,
 • realizowanie schematów rytmicznych w różnych tempach oraz umiejętność utrzymania podanego tempa (w ciszy),
 • umiejętność bezbłędnego zapisania prostego 4 – taktowego dyktanda rytmicznego w 100 %,
 • umiejętność bezbłędnego powtórzenia ruchem z taktowaniem rytmu po jednorazowym usłyszeniu,
 • bezbłędne wystukiwanie lub wyklaskiwanie podanego schematu rytmicznego,
 • umiejętność taktowania 2-6,
 • zna automatyzację taktowania: 4-2, 5-2, 6-2, 6-3 ( w tempach),
 • kanon taktowania na 2, 3, 4, 5, 6 (z opóźnieniem jednej ćwierćnuty),
 • uczeń systematycznie uczęszcza na zajęcia prawie w 100 %,
 • wykazuje się dużym zaangażowaniem w proces uczenia,
 • uczeń jest każdorazowo przygotowany do zajęć,
 • uczeń wykazuje się dużą kulturą osobistą podczas lekcji, koncertów i na przerwach.

 

KLASA II

 

Wymagania edukacyjne:

 • Ćwiczenia uwrażliwiające na:

a) agogikę,

b) dynamikę,

c) artykulację,

d) element melodyczny,

 • Wprowadzeni i utrwalenie wartości i grup rytmicznych:

a) triolo ósemkowej,

b) grup szesnastkowych w taktach ćwierćnutowych,

c) pauz,

 • Utrwalenie metrum 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4,
 • Realizacja tematów rytmicznych: krokami, z krokami z taktowaniem, klaskaniem, mową rytmizowaną, im aprowizowanym ruchem,
 • Utrwalenie realizacji ruchowej z taktowaniem ćwierćnuty z kropką i ósemki,
 • Ćwiczenia rytmiczne – łatwe,
 • Ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne (reagowanie na sygnały słowne i muzyczne),
 • Łańcuch realizacji tematów rytmicznych przedzielanych całą nutą (łatwy),
 • Opracowywanie zagadnień metrorytmicznych na bazie piosenek dziecięcych,
 • Ruchowa interpretacja utworów muzycznych,
 • Realizacja ruchowa kanonu indywidualnie i grupowo:

a) krokami,

b) ruchami taktowania,

c) ruchem improwizowanym,

 • Uzupełnianie ćwierćnutowe i ósemkowe realizowane 2 – głosowo indywidualnie lub w grupach,
 • Rozwijanie inwencji twórczej:

a) improwizacje ruchowe,

b) improwizacje śpiewane,

c) improwizacje grane,

 • Interpretacja ruchowa prostych utworów muzycznych,

 

Rozkład materiału -– semestr pierwszy:

 • Utrwalanie wiadomości z klasy I – realizacja wszystkich poznanych wartości rytmicznych z odpowiednim taktowaniem,
 • Łańcuch realizacji z taktowaniem przedzielany całą nutą,
 • Automatyzacja i kanon taktowania – przypomnienie,
 • Wprowadzenie triolo ósemkowej – triola „krocząca”,
 • Zastosowanie trioli ósemkowej w schematach o różnym metrum,
 • Ćwierćnuta z kropką i ósemka oraz ćwierćnuta z kropką i dwie szesnastki – realizacja z taktowaniem na 2, 4, 6 – rozpoznawanie w schematach,
 • Porównanie ćwierćnuty z kropką i ósemki z półnutą – umiejętność rozróżniania,
 • Przedtakt w taktach ćwierćnutowych realizacja ruchowa przedtaktu,
 • Polirytmia 2 – głosowa (łatwa) – rozpoznanie, zapis i realizacja różnym i sposobami,
 • Grupy szesnastkowe: ósemka i dwie szesnastki, oraz dwie szesnastki i ósemka – realizacja ruchowa – rozpoznanie w schematach porównanie z ćwierćnutą,
 • Dyrygowanie wartościami,
 • „Muzyczna matematyka”

 

Rozkład materiału -– semestr drugi:

 • Przedtakt – realizacja ruchowa,
 • Polirytmia 2 – głosowa – łatwa,
 • Grupy szesnastkowe:

a) szesnastka ósemka szesnastka – skakanka,

b) ósemka z kropką i szesnastka – podskok,

c) szesnastka i ósemka z kropką – zeskok – rozpoznanie w schematach i realizacja nogami,

 • Dyrygowanie wartościami,
 • „Muzyczna matematyka”
 • Pauza całonutową i półnutowa – kaligrafia,
 • Dynamika: crescendo i diminuendo,
 • Ostinato rytmiczne do piosenek,
 • Kanon rytmiczny + kanon taktowania,
 • Automatyzacja taktowania: 2-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-5, 4-6, 5-6,
 • Pauza ósemkowa i „zagubione ósemki”
 • Pauza szesnastkowa i „ zagubione szesnastki”,
 • Łańcuch realizacji z taktowaniem przedzielany całą nutą,
 • Uzupełnienie:

a) ósemkowe,

b) ćwierćnutowe,

c) triolami ósemkowymi,

 • Elementy taneczne: cwał, zeskok, kołysanie,

 

Minimum programowe:

Ocena niedostateczna:

 • Nie zna wszystkich wartości nut i pauz, grup szesnastkowych, trioli ósemkowej – nie rozpoznaje ich i nie umie zastosować,
 • Nie potrafi ustalić metrum słyszanego utworu,
 • Nie czuje pulsu, tempa i nie rozpoznaje 1 – taktowych schematów,
 • Ma bardzo duże trudności z realizacją ruchową 1 – taktowych schematów,
 • Nie umie grupować wartości rytmicznych i nimi dyrygować,
 • Wykazuje bardzo duże trudności z zapisaniem 4 – taktowego prostego dyktanda rytmicznego,
 • Nie umie opanować taktowania, automatyzacji taktowania i kanonu taktowania nawet w wolnych tempach,
 • Uczęszcza na zajęcia w 20 %,
 • Jest całkowicie bierny podczas lekcji,
 • Nie odrabia zadań domowych i nie przygotowuje się do zajęć,
 • Wykazuje się braki w kulturze osobistej,

 

Ocena dopuszczająca:

 • Zna wszystkie wartości rytmiczne nut i pauz, grupy szesnastkowe, triolę ósemkową, ćwierćnutę z kropką i ósemkę – ale ma duże trudności z ich rozpoznawaniem i realizacją z taktowaniem,
 • Rozpoznaje tylko 1 – taktowe schematy rytmiczne z pomocą kolegów lub nauczyciela,
 • Słabo orientuje się w grupowaniu wartości rytmicznych i ma duże trudności z dyrygowaniem wartościami,
 • Często myli się w rozpoznawaniu metrum,
 • Słabo rozpoznaje 1 – taktowe schematy i ma duże trudności z ich realizacją,
 • Zapisuje dyktanda rytmiczne w 30 %,
 • Nie radzi sobie z automatyzacją i kanonem taktowania,
 • Uczęszcza na zajęcia w 30 – 40 %,
 • Wykazuje bardzo małe zaangażowanie podczas zajęć,
 • nie odrabia zadań domowych,
 • Często opuszcza zajęcia bez konkretnego powodu,
 • Wykazuje się bardzo małą kulturą osobistą w każdej sytuacji,

 

Ocena dostateczna:

 • Zna wszystkie wartości nut oraz grupy szesnastkowe w taktach ćwierćnutowych, oraz triolę ósemkową ale nie zawsze ją rozpoznaje i umie zrealizować,
 • Popełnia zbyt dużo błędów podczas zapisywania dyktand rytmicznych,
 • Myli się przy rozpoznawaniu metrum,
 • Zbyt wolno i z błędami realizuje 2 – taktowe schematy rytmiczne,
 • Ma problemy z uzupełnianiem ćwierćnutowym i ósemkowym,
 • Myli się podczas łańcucha realizacji,
 • Zapisuje 4 – taktowe dyktanda rytmiczne w 50 %,
 • Rozpoznaje i realizuje polirytmię 2 – głosową z dużą pomocą kolegów lub nauczyciela,
 • Ma problemy z automatyzacją i kanonem taktowania,
 • Wykazuje ok. 50 % frekwencję na zajęciach,
 • Wykazuje małe zaangażowanie podczas lekcji,
 • Nie przygotowuje się do zajęć,
 • Wykazuje się małą kulturą osobista podczas lekcji, koncertów i.t.p.,

 

Ocena dobra:

 • Zna wszystkie wartości nut i pauz, grupy rytmiczne w taktach ćwierćnutowych, oraz triolę ósemkową a także ćwierćnutę z kropką i ósemką lecz nie zawsze je rozpoznaje i realizuje z taktowaniem,
 • Z reguły błędnie rozpoznaje metrum utworu,
 • Realizuje z taktowaniem 2 – taktowe schematy rytmiczne z drobnymi błędami,
 • Nie zawsze bezbłędnie realizuje uzupełnienie ćwierćnutowe i ósemkowe,
 • Nie zawsze rozpoznaje triolę ósemkową,
 • Czasem ma problemy z rozpoznawaniem grup szesnastkowych w taktach ćwierćnutowych,
 • Ma lekkie problemy z łańcuchem realizacji przedzielanym całymi nutami,
 • Zna sposoby przedłużania nut,
 • Zapisuje 4 – taktowe dyktanda rytmiczne w 80 %,
 • Myli się w rozpoznawaniu i realizacji polirytmii 2 – głosowej lecz umie się poprawić,
 • Czasami myli się e automatyzacji i kanonie taktowania,
 • Wykazuje ok. 70 % frekwencję na zajęciach,
 • Wykazuje przeciętne zaangażowanie podczas lekcji,
 • Nie zawsze jest przygotowany do zajęć,
 • Wykazuje się przeciętną kulturą osobistą podczas lekcji, koncertów i na przerwach,

 

Ocena bardzo dobra:

 • Uczeń zna wszystkie wartości rytmiczne nut i pauz,
 • Bezbłędnie rozpoznaje metrum słuchanego utworu,
 • Precyzyjne realizuje z taktowaniem 2 – taktowe schematy rytmiczne bez względu na metrum, w 2 – taktowym schemacie umie wykonać uzupełnienie ćwierćnutowe i ósemkowe,
 • Rozumie i rozpoznaje triole ósemkową – rozumie podział regularny i nieregularny,
 • Bezbłędnie rozpoznaje grupy szesnastkowe w taktach ćwierćnutowych,
 • Nie ma problemów prostą ( z rozpoznaniem i realizacją różnymi sposobami),
 • Samodzielnie układa i realizuje ostinato do piosenki lub utworu,
 • Nie ma problemów z łańcuchem realizacji przedzielanym całymi nutami,
 • Zna sposoby przedłużania nut ( kropka, ligatura, fermata),
 • Nie ma problemu z zapisem 4 – taktowych dyktand rytmicznych złożonych z z poznanych wartości i grup rytmicznych,
 • Rozumie i wyraża ruchem frazę muzyczną,
 • Nie ma problemów z automatyzacją: 4-2, 4-3, 5-2, 5-3, 6-2, 6-3, oraz kanonem taktowania na 2, 3, 4, 5, 6 z opóźnieniem 1,2, ćwierć nut,
 • Bez problemu realizuje uzupełnienie ćwierćnutowe i ósemkowe,
 • Nie ma problemu z prostą polirytmią 2 – głosową (z rozpoznaniem i realizacją),
 • Wykazuje ok. 80 % frekwencję na zajęciach,
 • Jest bardzo zaangażowany podczas lekcji,
 • Prawie zawsze jest przygotowany do zajęć,
 • Wykazuje się dużą kulturą osobistą podczas lekcji, koncertów i na przerwach,

 

Ocena celująca:

 • Uczeń zna wszystkie wartości nut i pauz,
 • Bezbłędnie rozpoznaje metrum słuchanego utworu,
 • Umie wykonać precyzyjnie i prawidłowo pod względem ruchomym 4 – taktowym schemat rytmiczny z taktowaniem bez względu na metrum,
 • w 2 – taktowym schemacie umie zastosować i wykonać uzupełnienie ćwierćnutowe,
 • umie wykonać uzupełnienie ósemkowe do 2 – taktowego schematu lub piosenki,
 • Rozumieć znaczenie kropki przy nucie, ligatury i łuku legato,
 • Reagować ruchem na zmiany artykulacji legato i staccato, zmiany tempa i dynamiki oraz znać ich oznaczenia,
 • odróżnić podział regularny od nieregularnego – rozpoznaje triolę ósemkową,
 • bezbłędnie rozpoznawać i realizować z taktowaniem ćwierćnutę z kropką i ósemkę,
 • Rozpoznawać i realizować z taktowaniem schematy rytmiczne w taktach o ćwierćnutowej jednostce miary w różnych tempach z różną dynamiką i artykulacją,
 • Bezbłędnie rozpoznawać grupy rytmiczne w taktach ćwierćnutowych,
 • Rozpoznaje, umie wykonać i zapisać prostą polirytmię,
 • Umie wykonać proste ostinato do śpiewanej piosenki,
 • Umie wykonać z taktowaniem prosty łańcuch realizacji,
 • Bezbłędnie zapisuje 4 – taktowe dyktanda rytmiczne złożone z poznanych wartości rytmicznych i grup ósemkowych oraz ćwierćnuty z kropką i ósemką
 • Umie wyrazić ruchem frazę muzyczną,
 • Nie ma problemów z taktowaniem, automatyzacją: 4-2, 4-3, 5-2, 5-3, 6-2, 6-3 oraz kanonem traktowania na 2, 3, 4, 5, 6, z opóźnieniem 1, 2 ćwierćnut,
 • Nie ma problemów z uzupełnieniem ćwierćnutowym i ósemkowym,
 • Bezbłędnie rozróżnia, zapisuje i realizuje z taktowaniem schematy polirytmiczne,
 • Nie ma problemów z taktowaniem, automatyzacją taktowania i kanonem taktowania (z opóźnieniem1, 2 ćwierćnut),
 • Realizuje ruchem dynamikę crescendo i diminuendo,
 • Nie ma problemów z grupowaniem wartości i grup ósemkowych oraz dyrygowaniem tymi wartościami i grupami,
 • Prawie w 100% uczęszcza na zajęcia,
 • Bierze aktywny udział w lekcji,
 • Każdorazowo jest przygotowany do zajęć,
 • Wykazuje się wysoką kulturą osobistą na lekcjach, koncertach i podczas przerw.

 

KLASA III

Wymagania edukacyjne:

 • Utrwalanie poznanych grup i wartości rytmicznych,
 • Wprowadzenie synkopy,
 • Ćwiczenia uwrażliwiające na elementy muzyczne,
 • Utrwalanie poznanych metrum,
 • Wprowadzenie taktów ósemkowych,
 • Realizacja tematów rytmicznych różnymi sposobami,
 • Ćwiczenia polirytmiczne w grupach i indywidualne,
 • Łańcuch realizacji tematów rytmicznych przedzielany całą nutą (lub bez taktu przerwy),
 • Ruchowa realizacja kanon u z podziałem na grupy i indywidualne (krokami, ruchami taktowania, ruchem improwizowanym, na instrumentach),
 • Uzupełnienie ćwierćnutowe, ósemkowe, triolami, szesnastkami realizowane różnymi sposobami,
 • Realizacja tematów rytmicznych w podwójnej prędkości w metrum parzystym,
 • Realizacja tematów rytmicznych w dwukrotnym zwolnieniu w metrum parzystym
 • Opracowanie tematów metrorytmicznych w oparciu o piosenki i utwory dla dzieci,
 • Ruchowa interpretacja dziecięcych utworów muzycznych,
 • Rozwijanie inwencji twórczej poprzez improwizacje ruchowe, śpiewanie i granie,

 

Rozkład materiału –- semestr pierwszy:

 • Utrwalenie wiadomości z klasy I i II,
 • Realizacja wszystkich poznanych wartości i grup rytmicznych z taktowaniem,
 • Grupy szesnastkowe:

a) dwie szesnastki i ósemka,

b) ósemka i dwie szesnastki,

c) szesnastka ósemka szesnastka – przypomnienie z klasy II,

 • Automatyzacja i kanon taktowania – w tempach.
 • Polirytmia 2 – głosowa w taktach ćwierćnutowych – rozpoznanie, zapis i realizacja różnymi sposobami,
 • Polimetria – piosenki polimetryczne, dyktanda polimetryczne,
 • Uzupełnianie ćwierćnutowe i ósemkowe – utrwalanie,
 • Synkopa i rodzaje synkop – realizacja ruchowa,
 • Podsumowanie wiadomości o taktach ćwierćnutowych,
 • Takty ósemkowe: 3/8, 6/8, grupowanie wartości w taktach ósemkowych,
 • Dyrygowanie wartościami w taktach ósemkowych,
 • Grupowanie różnej ilości nut w taktach ósemkowych,
 • Zapisywanie – „z pamięci” – przebiegu rytmicznego znanych piosenek,

 

Rozkład materiału –- semestr drugi:

 • Takty ósemkowe: 3/8, 6/8, 9/8, 12/8 – grupowanie wartości rytmicznych w taktach ósemkowych,
 • Przeróbka taktów ćwierćnutowych na ósemkowe i odwrotne,
 • Polirytmia:

a) ostinato,

b) polirytmia 2 – głosowa

c) równoczesna realizacja dwóch ósemek i trioli ósemkowej,

 • Dyminucja – podwójna prędkość tematów rytmicznych,
 • Augmentacja – podwójne zwolnienie tematów rytmicznych,
 • Grupy szesnastkowe w taktach ósemkowych,
 • Dyrygowanie grupami szesnastkowymi w taktach ósemkowych,
 • Uzupełnienie w taktach ósemkowych,

 

Minimum programowe:

Ocena niedostateczna:

 • Uczeń nie zna wartości nut, pauz, grup szesnastkowych w taktach ćwierćnutowych i ósemkowych,
 • Nie potrafi ustalić metrum słyszanego utworu,
 • Ma duże trudności z realizacją z taktowaniem najprostszych schematów,
 • Nie potrafi wystukać 1, 2 –głosowych prostych ćwiczeń rytmicznych,
 • Nie rozpoznaje synkop, prostej polirytmii, dyminucji i augmentacji,
 • Nie rozpoznaje schematów w metrum ósemkowym,
 • Nie potrafi dokonać przeróbki taktów,
 • Nie radzi sobie z automatyzacją i kanonem taktowania,
 • Nie potrafi zapisać prostego dyktanda rytmicznego,
 • Uczęszcza na zajęcia w 20 %,
 • Jest całkowicie bierny podczas zajęć,
 • Nie odrabia zadań domowych i nie przygotowuje się do lekcji i wykazuje duże braki w kulturze osobistej,

 

Ocena dopuszczająca:

 • Uczeń ma duże problemy z łańcuchem realizacji,
 • Ma duże problemy z rozpoznawaniem, realizacją i zapisaniem prostych schematów rytmicznych,
 • ma duże problemy z wystukiwaniem 1, 2 – głosowych ćwiczeń rytmicznych,
 • zna pojęcie synkopy ale nie rozpoznaje jej w schematach,
 • nie umie rozpoznać i zapisać prostej polirytmii 2 – głosowej,
 • gubi się w dyminucji i augmentacji,
 • z wieloma błędami dokonuje przeróbki taktów,
 • Zapisuje dyktanda rytmiczne z duża ilością błędów około 30 %,
 • Słabo radzi sobie z automatyzacją i kanonem taktowania,
 • Słabo orientuje się w grupowaniu wartości rytmicznych i dyrygowaniu nimi,
 • Uczęszcza na zajęcia w 30 – 40 %
 • Wykazuje bardzo małe zaangażowanie podczas lekcji,
 • Nie odrabia zadań domowych,
 • Wykazuje się bardzo niską kulturą osobistą

 

Ocena dostateczna:

 • Uczeń ma problemy z wykonaniem łańcucha realizacji,
 • Słabo rozpoznaje, realizuje i zapisuje schematy rytmiczne o średnim stopniu trudności,
 • z trudnością wystukuje 1, 2 – głosowe ćwiczenia rytmiczne,
 • Teoretycznie zna ale nie rozpoznaje synkop w schematach,
 • Z trudnością rozpoznaje, realizuje i zapisuje polirytmię 2- głosową,
 • Ma problemy z dyminucją i augmentacją,
 • Z błędami dokonuje przeróbki taktów,
 • Zapisuje 4 – taktowe dyktanda rytmiczne z dużą ilością błędów,
 • Zdarza się, że muli przedtakt z odbitką,
 • Ma trudności z rozpoznaniem polimetrii,
 • Nie rozpoznaje form: AB, ABA, ronda i kanonu,
 • Ma kłopoty z automatyzacją i kanonem taktowania,
 • W 50 % uczęszcza na zajęcia,
 • Wykazuje małe zaangażowanie podczas lekcji
 • Nie przygotowuje się do zajęć,
 • Wykazuje małą kulturę osobistą,

 

Ocena dobra:

 • Z drobnymi błędami wykonuje łańcuch realizacji przedzielany całymi nutami,
 • Rozpoznaje, realizuje i zapisuje schematy rytmiczne o średnim stopniu trudności w taktach ćwierćnutowych i ósemkowych
 • Z drobnymi błędami wystukuje 1, 2 – głosowe ćwiczenia rytmiczne,
 • Zna synkopy i ich rodzaje ale nie zawsze je rozpoznaje w schematach,
 • Z drobnymi błędami rozpoznaje i zapisuje polirytmię 2 – głosową oraz realizuje ją różnymi sposobami,
 • Zna pojęcie dyminucji i augmentacji, ale realizuje je z błędami, które jednak sam szybko poprawia,
 • Umie dokonywać przeróbki taktów, chociaż zdarzają mu się pomyłki,
 • Zapisuje 4 – taktowe dyktanda rytmiczne w m metrum ćwierćnutowym i ósemkowym z nielicznymi błędami,
 • Rozpoznaje i odróżnia przedtakt i odbitkę ale czasami myli się podczas realizacji z taktowaniem,
 • Nie zawsze rozpoznaje polimetrię,
 • Nie zawsze rozpoznaje formy: AB, ABA, rondo i kanon,
 • Ma drobne problemy z automatyzacją i kanonem taktowania,
 • W 70 % uczęszczania na zajęcia,
 • Wykazuje przeciętne zaangażowanie podczas lekcji,
 • Nie zawsze jest przygotowany do zajęć (brak ćwiczeń, zeszytu, zadania domowego),
 • Wykazuje się przeciętną kulturą osobistą podczas lekcji, koncertów i na przerwach,

 

Ocena bardzo dobra:

 • Bezbłędnie wykonywać z taktowaniem łańcuch realizacji przedzielany całymi nutami,
 • Wykonywać z taktowaniem oraz zapisać temat rytmiczny z uzupełnieniem ósemkowym,
 • Realizować i zapisywać schematy rytmiczne taktach ćwierćnutowych i ósemkowych,
 • Bezbłędnie wystukiwać a’vista 1, 2 – głosowe ćwiczenia o średnim stopniu trudności,
 • Rozpoznawać synkopy i ich rodzaje,
 • Rozpoznawać wszelkie rodzaje polirytmii 2 – głosowej – umieć je zapisać i wykonać różnymi sposobami,
 • Znać pojęcie diminucji i augmentacji,
 • Umie dyrygować krótkimi schematami rytmicznymi,
 • Umie zapisać i zrealizować z taktowaniem schematy w taktach ósemkowych,
 • Umieć dokonywać przeróbki taktów ćwierćnutowych na ósemkowe i odwrotnie,
 • Zapisywać 4 – traktowe dyktanda rytmiczne w metrum ćwierćnutowym i ósemkowym,
 • Rozpoznawać i zrealizować z taktowaniem przedtakt i odbitkę,
 • Rozpoznawać utwory polimeryczne,
 • Znać formę: AB, ABA, ronda, kanonu,
 • Nie ma problemu z automatyzacją i kanonem taktowania,
 • W 80 % uczęszcza na zajęcia,
 • Jest bardzo zaangażowany podczas lekcji,
 • Prawie zawsze jest przygotowany do zajęć
 • Wykazuje się dużą kulturą osobistą podczas zajęć, koncertów i na przerwach,

 

Ocena celująca:

 • Bezbłędne wykonanie łańcucha realizacji z taktowaniem w metrum 4/4 przedzielonego całymi nutami,
 • Wykonywać z taktowaniem oraz zapisać temat rytmiczny z uzupełnieniem ósemkowym,
 • Realizować i zapisywać schematy rytmiczne w taktach ćwierćnutowych i ósemkowych,
 • Wystukać a’vista 1, 2 – głosowe ćwiczenie o średnim stopniu trudności,
 • Znać oznaczenia: temp, dynamiki i artykulacji,
 • Znać pojęcie synkopy i jej rodzajów oraz umieć rozpoznawać je w schematach,
 • Rozpoznawać i realizować różnymi sposobami wszelkie rodzaje polirytmii 2 – głosowej,
 • Znać pojęcie diminucji i augmentacji,
 • Umieć dyrygować krótkimi schematami rytmicznymi,
 • Bezbłędnie rozpoznawać schematy w taktach ósemkowych – umieć je zapisywać i realizować z taktowaniem,
 • Umieć dokonywać przeróbki taktów ćwierćnutowych na ósemkowe i odwrotnie,
 • Umieć rozpoznać i wykonać ruchem z taktowaniem przedtakt i odbitkę,
 • Rozpoznać polimetrię,
 • Rozpoznać formę ronda i kanonu rytmicznego,
 • Prawie w 100 % uczęszcza na zajęcia,
 • Bierze aktywny udział w lekcji,
 • Każdorazowo jest przygotowany do zajęć,
 • Wykazuje się wysoką kulturą osobistą na lekcjach, koncertach i na przerwach.