Numer telefonu kontaktowego do sekretariatu PSM I st. w Brzegu:


537 128 891

 


 


PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH rok szkolny 2020/2021


obowiązuje od 07.09.2020 r.


pdfPobierz PDF >>


 

 

Wymagania edukacyjne i minimum programowe dla klasy perkusji

 

I. Cele edukacyjne:

 1. Zainteresowanie ucznia muzyką.
 2. Rozbudzenie zamiłowania do muzyki.
 3. Rozwijanie uzdolnień muzycznych ucznia w sposób dostosowany do jego wieku i predyspozycji.
 4. Nauka podstawowych zasad techniki gry na poszczególnych instrumentach.
 5. Rozwijanie poczucia rytmu.
 6. Kształcenie słuchu muzycznego.
 7. Uwrażliwienie na jakość dźwięku.
 8. Ćwiczenie pamięci muzycznej.
 9. Zapoznanie z różnymi formami notacji na poszczególne instrumenty.
 10. Zaznajomienie z historią podstawowych instrumentów perkusyjnych oraz ich obcojęzycznymi nazwami.
 11. Ćwiczenie umiejętności gry a vista.
 12. Nauka gry zespołowej oraz przygotowanie do pracy w różnych zespołach instrumentalnych.
 13. Rozwijanie wyobraźni muzycznej.
 14. Kształcenie umiejętności samodzielnej pracy.
 15. Przygotowanie ucznia do publicznych występów estradowych, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym.
 16. Zapoznanie ucznia z podstawową wiedzą o muzyce.
 17. Kształtowanie wrażliwości estetycznej i poczucie piękna.
 18. Przygotowanie absolwentów do dalszego kształcenie w szkole muzycznej II stopnia.


II. Założone osiągnięcia uczniów:

 1. Znajomość budowy podstawowych instrumentów perkusyjnych, ich historii oraz konserwacji.
 2. Opanowanie podstaw z dziedziny anatomii ręki i fizjologii ruchu.
 3. Opanowanie podstaw w zakresie prawidłowej postawy, właściwego trzymania pałek, układu rąk i palców.
 4. Opanowanie umiejętności prawidłowego wydobycia dźwięku z instrumentu.
 5. Znajomość podstawowych pojęć muzycznych, notacji właściwej dla perkusji (umiejętność zgodnej z zapisem realizacji metrorytmiki, agogiki i dynamiki).
 6. Umiejętność samodzielnego odczytania tekstu nutowego oraz prawidłowego grania a vista łatwych utworów w wolnym tempie z uwzględnieniem precyzji rytmicznej.
 7. Umiejętność wykonywania utworów z pamięci.
 8. Opanowanie umiejętności koncentrowania się i pokonywania tremy podczas wykonywania utworu, przyswojenie podstawowych zasad obycia estradowego.
 9. Umiejętność samodzielnego opracowania łatwego utworu zwracając uwagę na aparat gry, artykulację, frazowanie, dynamikę, interpretację.
 10. Umiejętność współpracy z akompaniatorem i gry w prostych formach muzykowania zespołowego.
 11. Opanowanie literatury perkusyjnej w następującym zakresie: wprawki, rudymenty, Etiudy o zróżnicowanej problematyce technicznej, utwory z akompaniamentem, utwory podkładem muzycznym, utwory zespołowe.

 

III. Metody oceniania:

1. Ocenę niedostateczną – 1 – otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
 • nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności w danej klasie.

2. Ocenę dopuszczającą – 2 – otrzymuje uczeń, który:

 • spełnia wymagania edukacyjne w stopniu minimalnym, co poważnie utrudni, a nawet może uniemożliwić dalsze kształcenie.

3. Ocenę dostateczną – 3 – otrzymuje uczeń, który:

 • rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela,
 • spełnia jedynie podstawowe wymagania edukacyjne, co może oznaczać trudności w toku dalszego kształcenia.

4. Ocenę dobrą – 4 – otrzymuje uczeń, który:

 • opanował wiadomości i umiejętności poprawnie, potrafi samodzielnie wykorzystać zdobyte wiadomości w danej klasie.

5. Ocenę bardzo dobry – 5 – otrzymuje uczeń, który:

 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, jest aktywny w życiu muzycznym.

6. Ocenę celującą – 6 – otrzymuje uczeń, który:

 • posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza Program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 • potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
 • bierze udział w konkursach muzycznych na szczeblu wojewódzkim (regionalnym), krajowym lub międzynarodowym.