Zobacz PSM wirtualnie

spacer wirtualny 360kliknij i zobacz >

 Numer telefonu kontaktowego do sekretariatu PSM I st. w Brzegu:


537 128 891

 


 


PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH rok szkolny 2020/2021


obowiązuje od 07.09.2020 r.


pdfPobierz PDF >>


 REGULAMIN
organizacji wycieczek w
PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I st. w BRZEGU
wg zarządzenia MEN (z 29 września i 14 października 1997r.)

1. Zasady i warunki organizowania wycieczek przez szkołę.
  a) Szkoła może organizować i prowadzić różnorodne formy działalności w zakresie krajoznawstwa i turystyki.
  b) W prowadzeniu tej działalności szkoły mogą współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami, której przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
2. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki służyć powinna w szczególności:
  a) poznawaniu kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii.
  b) poszerzaniu wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, w szczególności wiedzy z zakresu historii muzyki, kultury muzycznej umiejętności gry na instrumentach, pracy w zespołach muzycznych w kraju i za granicą.
  c) wspomagać rodzinę i szkołę w procesie wychowania.
  d) w upowszechnianiu wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody.
  e) podnoszeniu kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej.
  f) upowszechnianiu form aktywnego wypoczynku
  g) przeciwdziałaniu patologii społecznej.
3. Działalność wyżej wymieniona może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
4. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki obejmuje następujące formy:
  a) Wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych.
  b) Wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestni­ków przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych.
5. Organizacja i program wycieczek i imprez powinien być dostosowany do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
6. Zwiedzanie parku narodowego, parku krajobrazowego lub rezerwatu przyrody odbywa się po oznakowanych szlakach turystycznych.
7. Przy ustalaniu bazy noclegowej dla wycieczek i imprez należy uwzględniać bazę szkolnych schronisk młodzieżowych.
8. Szkoły mogą organizować wyjazdy zagraniczne w wyżej wymienionych formach.
9. Zgodę na zorganizowanie wyjazdów wydaje dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
10. Zawiadomienie powinno zawierać: nazwę kraju, czas pobytu, program pobytu, imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów, listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.
11. Udział uczniów małoletnich w wycieczkach (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) i imprezach wymaga zgody rodziców lub opiekunów.
12. Wycieczka powinna być należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym, a także omówienia ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki, trasy, zwiedzanych obiektów, harmonogramu i regulaminu.
13. Szkoła organizująca wycieczkę lub imprezę zobowiązana jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.
14. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników oraz imię i nazwisko kierownika i opiekunów określa karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor szkoły.
15. Kierownikiem wycieczki powinien być nauczyciel lub w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły inna pełnoletnia osoba posiadająca uprawnienia.
16. Do podstawowych obowiązków kierownika wycieczki należy:
  a) opracowanie z udziałem uczestników wycieczki szczegółowego programu i harmonogramu oraz wypełnienie karty wycieczki.
  b) opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników.
  c) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie.
  d) zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania.
  e) określenie zadań dla opiekuna w zakresie realizacji programu
  f) organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników
  g) podział zadań wśród uczestników
  h) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki
  i) podsumowanie, ocena i rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu.
17. Opiekunem wycieczki powinien być nauczyciel albo w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły - inna pełnoletnia osoba.
18. Do podstawowych obowiązków opiekuna wycieczki należy:
  a) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami
  b) współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu nadzór harmonogramu wycieczki.
  c) nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
  d)  nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zadań.
  e) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.
19. Uczestnicy wycieczek i imprez powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wyjazdu zagranicznego – ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
20. Szkolna działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być finansowana ze środków pozabudżetowych, a w szczególności:
  a) z odpłatności uczniów biorących w niej udział.
  b) ze środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły.
  c) ze środków wypracowanych przez uczniów
  d) ze środków przekazanych przez Radę Rodziców, a także osoby fizyczne i prawne.
21. Kierownicy i opiekunowie wycieczek nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Wydatki z tego tytułu pokrywa się ze środków, o których mowa w punkcie 20.
22. Uczeń, który w dniu wyjazdu wycieczki do godz. 10.00 rano nie zgłosi do sekretariatu swojej nieobecności, będzie zobowiązany ponieść wszelkie koszty wyjazdu.

 

Regulamin uchwalony i zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej w dniu 22 kwietnia 2008