REGULAMIN
KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI W
PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I ST.
IM. JÓZEFA ELSNERA W BRZEGU

§1
1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Brzegu.
§2
1. Ze zbioru płyt mogą korzystać tylko nauczyciele.
2. Płyt nie wypożycza się poza teren szkoły.
3. Książki i nuty wypożycza się na okres roku szkolnego.
4. Wypożyczający zobowiązany jest do bieżącego zwrotu wykorzystanych materiałów bibliotecznych.
5. Wybrane materiały biblioteczne rejestruje się u bibliotekarza.
§3
1. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Powinien zwrócić uwagę na ich stan przed wypożyczeniem a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z powodu zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, w zależności od aktualnej ceny rynkowej tych materiałów i stopnia ich uszkodzenia.
3. Na sumy wpłacone z tytułu odszkodowania czytelnik otrzymuje pokwitowanie.
4. Czytelnik może, za zgodą bibliotekarza, zwrócić zamiast zagubionych, uszkodzonych lub zniszczonych materiałów bibliotecznych inne, przydatne bibliotece.
5. Czytelnik zobowiązany jest do bieżącego rozliczania się z zagubionych, uszkodzonych lub zniszczonych materiałów bibliotecznych w ciągu roku szkolnego.
§4
1. Skargi i wnioski mogą czytelnicy wpisywać do "Zeszytu skarg i wniosków" znajdującego się w bibliotece.
2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się w sprawach dla niego wątpliwych do Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Brzegu.
3. Niniejszy regulamin obowiązuje od l września 1995 roku.