REGULAMIN PORZĄDKOWY
DOTYCZĄCY UCZNIÓW ĆWICZĄCYCH W KLASACH
PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I ST.
IM. JÓZEFA ELSNERA W BRZEGU

1. Klucze do klas wyznaczonych do ćwiczeń znajdują się w portierni szkoły.
2. Klasami wyznaczonymi do ćwiczenia są : klasy 11,13,23.
3. Wpisy do zeszytu odbywają się w obecności pracownika PSM, który wydaje i odbiera klucze od wypożyczonych klas.
4. Klucze od klas mogą otrzymać uczniowie PSM, którzy nie są pozbawieni dyscyplinarnie prawa do ćwiczenia w szkole.
5. Dopuszcza się ćwiczenie w klasach z instrumentu głównego pod warunkiem zgody nauczyciela z instrumentu głównego.
6. Wypożyczanie sal celem odbycia ćwiczenia, uwarunkowane jest wpisem do "zeszytu rejestru wypożyczeń sal" nazwiska wypożyczającego, godziny rozpoczęcia i zakończenia ćwiczenia.
7. Ćwiczenie może odbywać się w jedynie w dniach pracy szkoły w godzinach od 9.00 do 20.00 w klasach wyznaczonych do ćwiczenia.
8. W zasadzie nie ogranicza się czasu ćwiczenia jednego ucznia, lecz względy koleżeńskie winny regulować te sprawy tak, aby wszyscy chętni mogli z takiej szansy skorzystać.
9. W czasie ćwiczenia w klasie może przebywać tylko jedna osoba tj. ta na której nazwisko (a tym samym wszelką odpowiedzialność) wypożyczono klucz.
10. Wszelkie szkody wynikłe z powodu niewłaściwego korzystania z instrumentu, jak również szkody poczynione w wypożyczonej Sali pokrywają rodzice ucznia.
11. W przypadku niemożności ustalenia sprawcy ewentualnych uszkodzeń do odpowiedzialności materialnej pociągnięci będą wszyscy uczniowie korzystający z klasy w której stwierdzono uszkodzenie.
12. Korzystający z ćwiczenia w klasach szkoły uczniowie mają obowiązek sprawdzenia przed ćwiczeniem stanu klasy i stanu instrumentu a wszelkie uwagi na ten temat zgłosić portierowi lub innemu pracownikowi szkoły.
13. Nie wolno ćwiczącym: palić tytoniu w klasach, zachowywać się hałaśliwie, przebywać w klasach ćwiczeń w towarzystwie osób trzecich, zamykać drzwi na klucz.
14. Ćwiczący po zakończeniu pracy mają obowiązek pozostawić pomieszczenie oraz instrument w stanie jak przed rozpoczęciem ćwiczeń, zamknąć okno, zgasić światło, zamknąć sale, klucz zwrócić na portiernię oraz wpisać godzinę zakończenia ćwiczenia.
15. Po zakończonym ćwiczeniu uczeń ma obowiązek wpisać do zeszytu ćwiczeń i podpisać się własnoręcznie, że klasa i instrument został pozostawiony bez zastrzeżeń. Instrument nie może być uszkodzony.
16. Za nie przestrzeganie powyższych przepisów grożą kary:
  • czasowe zawieszenie możliwości korzystania z klas do ćwiczeń
  • zakaz korzystania z sal wyznaczonych do ćwiczeń
  • odpowiedzialność materialna rodziców za wypożyczone do ćwiczeń instrumenty oraz sale - w przypadku uszkodzeń - pokrycie kosztów napraw i remontów
  • w przypadku stwierdzenia wandalizmu - skreślenie z listy uczniów PSM I st. w Brzegu

Regulamin ogłoszony na zebraniu ogólnym rodziców dnia 26 II 2004r.,wchodzi w życie