polska bip-logo
Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset

Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo!


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119.1 z dnia 04.05.2016)
mamy obowiązek udzielania kompleksowych informacji o tym, w jaki sposób
przetwarzane są̨ zbierane dane osobowe.
W świetle RODO przyjmując od Państwa pismo, czy to w formie papierowej
czy elektronicznej, z określoną̨ treścią̨ i podpisem, Szkoła Muzyczna I
stopnia im. Józefa Elsnera, ul. Piastowska 18, 49-300 Brzeg, tel./fax
077/ 424-01-65, tel. kom. 668 034 067, e-mail dyrektor@psmbrzeg.pl,
staje się ich administratorem.
W sprawach dotyczących Państwa praw wynikających z RODO możecie Państwo
kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych,
którym jest Marek Adamaszek kierując korespondencję tradycyjną na adres
placówki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub pisząc na adres
email: iod@psmbrzeg.pl
Podane przez Państwa dane przetwarzamy w celu obsługi przedstawionego
przez Państwa dokumentu, jak również w celu realizacji zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wynikających z ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. - Prawo Oświatowe, Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Jeżeli Państwa dane będą podane dla potrzeb rekrutacji przetwarzamy je
na podstawie Państwa zgody, którą̨ wyrażają Państwo poprzez zgłoszenie
się̨ w procesie rekrutacji i złożenie swojego CV lub innej dokumentacji
aplikacyjnej oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań
przed zawarciem ewentualnej umowy, jak również art. 6 ust. 1 lit. c
RODO, w związku z art. 221 Kodeksu Pracy. Szczegółowe zasady
przetwarzania danych znajdą Państwo w klauzulach zamieszczonych na
naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.
Dane osobowe w treści złożonego przez Państwa pisma będą przetwarzane
przez okres wymagany przez przepisy prawa, który może być́ rożny w
zależności od rodzaju składanego przez Państwa pisma. Szczegółowe
informacje w tym zakresie można znaleźć́ w sekretariacie naszej
placówki.
Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Nasza Placówka
stosuje niezbędne środki zabezpieczające poufność́ integralność́ Państwa
danych osobowych. Zabezpieczenia obejmują̨ śṙodki fizyczne i
technologiczne ograniczające dostęp do Państwa danych, jak również
stosowne środki zabezpieczające przed utratą Państwa danych.
Mają Państwo prawo do:
Mają również Państwo prawo do sprzeciwu przetwarzania Państwa danych
osobowych, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Prawo do
sprzeciwu możecie Państwo zgłosić bezpośrednio do Inspektora Ochrony
Danych placówki lub listownie na adres placówki z dopiskiem „RODO”.
Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza
przepisy RODO.
- dostępu do treści swoich danych osobowych - oznacza to, ze możecie
Państwo prosić, abyśmy wyeksportowali z baz danych informacje, jakie
posiadamy na Państwa temat i przesłali je do Państwa w formie pisemnej
lub elektronicznej,
- poprawiania danych - jeżeli przetwarzane przez nas dane są̨
nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich poprawienia,
- ograniczenia przetwarzania danych - jeżeli uznają Państwo, że
przetwarzamy zbyt szeroki zakres Państwa danych osobowych, mają Państwo
prawo zażądać́, aby zakres danych został ograniczony, o ile żądanie to
nie będzie sprzeciwiało się̨ wymaganiom nakładanym przez obowiązujące
prawo lub nie będzie to konieczne dla realizacji zawartej z nami umowy,
- żądania usunięcia danych - prawo to, zwane również prawem do bycia
zapomnianym, oznacza żądanie, abyśmy usunęli wszelkie informacje
zawierające Państwa dane osobowe, o ile będzie to możliwe na podstawie
przepisów prawa,
- przenoszenia danych do innego administratora danych - jeżeli
przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody lub w
związku z realizowaną umową, to zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o
ochronie danych możecie Państwo poprosić, abyśmy wyeksportowali Państwa
dane do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego
administratora danych.