Numer telefonu kontaktowego do sekretariatu PSM I st. w Brzegu:


537 128 891

 


 


PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH rok szkolny 2020/2021


obowiązuje od 07.09.2020 r.


pdfPobierz PDF >>


 

MINIMUM PROGRAMOWE

KLASA GITARY KLASYCZNEJ

PSM I stopnia im. Józefa Elsnera w Brzegu

 

CYKL SZEŚCIOLETNI

Klasa I - cykl sześcioletni

 • budowa gitary, akcesoria, podstawowe informacje o zasadach czyszczenia i prawidłowego użytkowania instrumentu
 • kształtowanie prawidłowej postawy ucznia przy instrumencie
 • prawidłowe ustawienie aparatu gry
 • nauka prawidłowego wydobycia dźwięku na gitarze (tirando)
 • synchronizacja pracy obu rąk
 • zapoznanie ucznia z notacją gitarową
 • znajomość dźwięków naturalnych na wszystkich strunach do III progu
 • nauka realizacji zapisu rytmicznego
 • proste formy arpeggio
 • realizacja ćwiczeń, utworów jednogłosowych, prostych form wielodźwiękowych ze słuchu i z nut
 • wykonywanie prostych utworów z akompaniamentem nauczyciela
 • przygotowanie do występów estradowych
 • wdrażanie ucznia do systematycznego i efektywnego ćwiczenia (omówienie zasad ćwiczeń domowych)

 

Klasa II - cykl sześcioletni

 • rozszerzenie skali dźwięków do XII progu na 1 strunie
 • pierwsze próby zmiany pozycji
 • wprowadzenie techniki legato
 • rozszerzenie techniki arpeggio
 • zapoznanie z techniką małej poprzeczki
 • ćwiczenia mające na celu rozszerzenie przestrzeni międzypalcowej lewej ręki
 • uwrażliwianie ucznia na eksponowanie linii melodycznej
 • nauka frazowania
 • wprowadzenie dynamiki piano-forte
 • wykonywanie prostych utworów z akompaniamentem nauczyciela
 • podstawy obycia scenicznego
 • omówienie sposobu samodzielnej pracy w domu
 • gamy C, G, D, A przez jedną lub dwie oktawy

 

Klasa III - cykl sześcioletni

 • znajomość położenia dźwięków do V progu na wszystkich strunach
 • doskonalenie techniki legato, arpeggio, poprzeczek, zmian pozycji
 • zapoznanie z techniką apoyando
 • flażolety naturalne - sposoby zapisywania i wykonania
 • wprowadzenie elementów ornamentyki - przednutka krótka
 • uwrażliwianie ucznia na eksponowanie linii melodycznej
 • rozszerzenie skali dynamicznej - piano, forte, crescendo, diminuend
 • wprowadzenie formy klasycznej (łatwa sonatina lub część sonaty)
 • gamy C, G, D, A oraz równoległe minorowe przez dwie oktawy, grane tirando

 

Klasa IV - cykl sześcioletni

 • doskonalenie techniki gry: legato, arpeggio, apoyando, zmiany pozycji
 • wprowadzenie do gry elementów artykulacyjnych - staccato
 • chwyt poprzeczny (barre) w układzie sześciostrunowym
 • wprowadzenie mordentuanaliza utworu pod kątem budowy formalnej i dynamiki
 • pogłębianie umiejętności samodzielnej pracy nad utworem
 • doskonalenie umiejętności świadomego ćwiczenia i korekty własnych błędów
 • czytanie a'vista łatwych utworów w wolnym tempie
 • muzykowanie kameralne
 • gamy C, G, D, A, F, B oraz minorowe równoległe, przez dwie oktawy

 

Klasa V - cykl sześcioletni

 • doskonalenie metod strojenia instrumentu
 • znajomość dźwięków do XII progu na 1,2,3,4 strunie
 • doskonalenie poznanych technik
 • rozwijanie biegłości palcowej obu rąk
 • rozwijanie umiejętności stosowania ozdobników
 • czytanie a'vista prostych utworów
 • wdrażanie do samodzielnego przygotowywania utworów
 • uwrażliwianie ucznia na stylistyczne różnice wykonawcze utworów (z uwzględnieniem elementów homofonii i polifonii)
 • wprowadzenie podstawowych wiadomości z historii instrument
 • muzykowanie zespołowe - kontynuacja
 • gamy majorowe do czterech znaków oraz równoległe minorowe, przez dwie oktawy

 

Klasa VI - cykl sześcioletni

 • doskonalenie poznanych technik oraz ich wykorzystywanie przy pracy nad pokonywaniem problemów w utworac
 • poszerzenie wiedzy o cechy stylistyczne różnych epok, podczas pracy nad interpretacją utworów
 • nauka podstawowych znaków skróconej notacji akordów, symboli i chwytów schematycznych
 • wprowadzenie rytmów tanecznych do nauki akompaniamentu
 • ćwiczenia wstępne do tremolo i rasgueado
 • czytanie a'vista łatwych utworów
 • gamy do czterech znaków oraz równoległe minorowe, przez dwie oktawy
 • wybrana gama majorowa w tercjach

 

CYKL CZTEROLETNI

Klasa I - cykl czteroletni

 • budowa gitary, akcesoria, podstawowe informacje o zasadach czyszczenia i prawidłowego użytkowania instrumentu
 • kształtowanie prawidłowej postawy ucznia przy instrumencie
 • prawidłowe ustawienie aparatu gry
 • nauka prawidłowego wydobycia dźwięku na gitarze (tirando)
 • synchronizacja pracy obu rąk
 • zapoznanie ucznia z notacją gitarową
 • znajomość dźwięków naturalnych na 1 strunie do XII progu, na pozostałych do V progu
 • proste formy wielogłosu - dwudźwięki oraz trójdźwięki
 • nauka realizacji zapisu rytmicznego
 • proste formy arpeggio, legato
 • wprowadzenie chwytu małe barre
 • wykonywanie prostych utworów z akompaniamentem nauczyciela
 • przygotowanie do występów scenicznych
 • wdrażanie ucznia do systematycznego i efektywnego ćwiczenia (omówienie zasad ćwiczeń domowych)
 • ćwiczenia mające na celu rozszerzenie przestrzeni międzypalcowej lewej ręki
 • wprowadzenie dynamiki p, mf, f
 • gamy C, G, D oraz minorowe do nich równoległe w odmianie harmonicznej, grane przez dwie oktawy

 

Klasa II - cykl czteroletni

 • nauka strojenia instrumentu
 • doskonalenie techniki gry: legato, arpeggio, apoyando, zmiany pozycji i chwytu małe barre
 • zapoznanie z techniką apoyando
 • flażolety naturalne - notacja, sposób wykonania
 • świadome eksponowanie melodii w grze wielogłosowej
 • rozszerzenie skali dynamicznej (crescendo, decrescendo)
 • wprowadzenie formy klasycznej (łatwa sonatina lub część sonaty)
 • próby samodzielnej pracy nad utworem
 • kształtowanie umiejętności świadomego ćwiczenia i korekty własnych błędów
 • czytanie a'vista łatwych utworó
 • gamy C, G, D, A oraz równoległe minorowe przez dwie oktawy, grane tirando

 

Klasa III - cykl czteroletni

 • doskonalenie poznanych metod strojenia instrumentu
 • doskonalenie poznanych technik gry
 • rozwijanie biegłości palcowej obu rąk
 • wprowadzenie do gry elementów ornamentyki
 • czytanie nut do XII progu na 1, 2, 3 i 4 strunie
 • czytanie a'vista prostych utworów
 • prosta analiza utworów pod kątem budowy formalnej
 • uwrażliwianie ucznia na stylistyczne różnice wykonawcze utworów (z uwzględnieniem elementów homofonii i polifonii)
 • wdrażanie do samodzielnego przygotowywania utworów
 • wprowadzenie podstawowych wiadomości z historii instrumentu
 • gamy C, G, D, A, E, F oraz minorowe równoległe, przez dwie oktawy
 • muzykowanie zespołowe

 

Klasa IV - cykl czteroletni

 • doskonalenie poznanych technik oraz ich wykorzystywanie przy pracy nad pokonywaniem problemów w utworach
 • poszerzenie wiedzy o cechy stylistyczne różnych epok, podczas pracy nad interpretacją utworów
 • nauka podstawowych znaków skróconej notacji akordów, symboli i chwytów schematycznych
 • wprowadzenie rytmów tanecznych do nauki akompaniamentu
 • ćwiczenia wstępne do tremolo i rasgueado
 • czytanie a'vista łatwych utworów
 • gamy do czterech znaków oraz równoległe minorowe, przez dwie oktawy
 • wybrana gama majorowa w tercjach]