Numer telefonu kontaktowego do sekretariatu PSM I st. w Brzegu:


537 128 891

 


 


PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH rok szkolny 2020/2021


obowiązuje od 07.09.2020 r.


pdfPobierz PDF >>


Wymagania edukacyjne

Fortepian Dodatkowy

 

KLASA PIATA cyklu sześcioletniego oraz KLASA TRZECIA cyklu czteroletniego (2/3 jednostki lekcyjnej tygodniowo)

 • gamy dur i moll do 2 znaków (do wyboru) granych osobno i razem min. przez 1 oktawę
 • 15 ćwiczeń z dowolnie wybranej szkoły na fortepian
 • 3 etiud o różnych problemach technicznych
 • 2 utwory dowolne

 

KLASA SZÓSTA cyklu sześcioletniego oraz KLASA CZWARTA cyklu czteroletniego (2/3 jednostki lekcyjnej tygodniowo)

 • gamy durowe i mollowe do 4 znaków (do wyboru) grane osobno i razem min. przez 2 oktawy
 • 9 etiud o różnych problemach technicznych
 • 2 utwory polifoniczne
 • 1 część sonatiny
 • 4 utwory dowolne


Program egzaminu końcowego

 • gama i pasaże wykonane osobno lub razem przez 2 oktawy wraz z pasażami
 • wykonanie 3 utworów z pamięci w tym jednej etiudy oraz 2 utworów z podanych działów:

utworu polifonizujacego lub o formie klasycznej

utworu dowolnego

 

Pracę ucznia ocenia się według następujących kryteriów:

 • Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanuje utwory ponadprogramowe ze względu na ich wysoki stopień trudności, prezentuje grę bezbłędną muzycznie i technicznie oraz ciekawą artystycznie
 • Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który prezentuje grę bezbłędną technicznie i muzycznie, opanował zakres materiału obowiązujący w danej klasie
 • Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował materiał nauczania danej klasy według obowiązującego programu, i prezentuje grę poprawną techniczne i muzyczne
 • Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który wykonał program z niedociągnięciami muzyczno- technicznymi, intonacyjnymi i pamięciowymi, lecz opanował grę na instrumencie umożliwiającą postępy w dalszej nauce przy systematycznej pracy,
 • Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który nie opanował minimum programowego w danej klasie, jego wykonanie utworów charakteryzuje się brakami techniczno – muzycznymi, jednak niewykluczającymi postępów przy dalszej systematycznej pracy,
 • Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował minimum materiału przewidzianego w programie nauczania danej klasy oraz nie rokuje nadziei na dalszy rozwój muzyczno – artystyczny nawet przy intensywnej pracy.