Numer telefonu kontaktowego do sekretariatu PSM I st. w Brzegu:


537 128 891

 


 


PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH rok szkolny 2020/2021


obowiązuje od 07.09.2020 r.


pdfPobierz PDF >>


 Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla klasy saksofonu 

dla uczniów PSM I stopnia

 

Wymagania edukacyjne


Klasa I, II – cykl sześcioletni; Klasa I – cykl czteroletni 

 • Gamy: dur i moll, pasaż rozłożony, odległości tercjowe, gama na stopniach (ćwierćnutami i ósemkami), tempo umiarkowane i wolne
 • 10 etiud w semestrze
 • 2 utwory w semestrze (pamięciowo) z akompaniamentem 

Treść przesłuchania i egzaminu: 

 • Gama durowa (przygotowana) – pasaże, artykulacja non legato i legato
 • w tempie wolnym
 • Dwie etiudy o różnych problemach
 • Utwór solowy z akompaniatorem wykonany z pamięci.

 

Klasa III, IV – cykl sześcioletni; Klasa II – cykl czteroletni 

 • Gamy dur (staccato) i moll (legato) w całej skali instrumentu (b-fis) do trzech znaków, pasaż, pasaż rozłożony, odległości tercjowe, gama na stopniach „biegniki”, dominanta septymowa, tempo umiarkowane i wolne
 • 10 etiud w semestrze 
 • 2 utwory na pamięć z akompaniatorem 
 • Udział ucznia w koncercie szkolnym lub audycji 

Treść egzaminu: 

 • Gama dur i moll (przygotowana) – tercje, biegniki, pasaż, D7 w tempie umiarkowanym
 • Dwie etiudy o różnych problemach
 • Dwa utwory z akompaniatorem ( w tym jeden z pamięci).

 

Klasa V – cykl sześcioletni; Klasa III – cykl czteroletni 

 • Gamy: dur i moll w całej skali instrumentu (b-fis) do czterech znaków przykluczowych, pasaż, pasaż rozłożony, dominanta septymowa, D7 rozłożona, odległości tercjowe w dur i moll, biegniki, czterodźwięk zmniejszony; tempo umiarkowane
 • Cztery utwory z akompaniatorem, (w tym przynamniej dwie z pamięci).
 • 10 etiud w semestrze
 • Granie a vista
 • Udział ucznia w koncercie szkolnym lub audycji klasowej 

Treść egzaminu: 

 • Gama dur i moll do czterech znaków przykluczowych (przygotowana) – tercje, biegniki, pasaż D7, czterodźwięk zmniejszony w tempie umiarkowanym
 • Dwie etiudy o różnych problemach
 • Dwa utwory z akompaniatorem (w tym jeden z pamięci).

 

Klasa VI – cykl sześcioletni; Klasa IV – cykl czteroletni 

 • Gamy: dur i moll w całej skali instrumentu (b-fis) do pięciu znaków przykluczowych, pasaż, pasaż rozłożony, dominanta septymowa, dominanta septymowa rozłożona, odległości tercjowe w dur i moll, biegniki, czterodźwięk zmniejszony; tempo umiarkowane
 • Cztery utwory z akompaniatorem, (w tym przynajmniej dwa z pamięci).
 • 10 etiud w semestrze
 • Granie a vista
 • Udział ucznia w koncercie szkolnym lub klasowym. 

Egzamin końcowy 

 • Część techniczna: Gamy durowa (non legato) i molowa (legato) do sześciu znaków przykluczowych; tercje, biegniki, pasaże, trójdźwięk rozłożony, D7, czterodźwięk zmniejszony, w tempie umiarkowanym i szybkim. Poprawne wykonanie dwóch etiud o zróżnicowanej problematyce technicznej. A vista.
 • Część muzyczna: Poprawne wykonanie dwóch utworów z akompaniamentem z pamięci.

 

Kryteria ocen szkolnych


Ocenę celująca (25 pkt) otrzymuje uczeń, który: 

 • Realizuje program nauczania z klas programowo wyższych,
 • W dużym stopniu sam potrafi rozczytać utwór, interesuje się doborem materiału nauczania, 
 • Dużo słucha literatury saksofonowej (nie tylko), klasycznej i jazzowej.
 • Udziela się życiu artystycznym szkoły poprzez występy solowe i zespołowe, a jego wykonania charakteryzują się wysokimi walorami artystycznymi. 
 • Uczestniczy w kursach, przesłuchaniach i konkursach regionalnych i krajowych (wysoko oceniany przez jurorów). Z każdego występu potrafi określić dobre i złe strony wykonawcze – z wnioskami do realizacji na przyszłość 

 

Ocenę bardzo dobrą (21-24 pkt.) otrzymuje uczeń, który: 

 • Opanował materiał nauczania zgodnie z wymogami programowymi dla danek klasy.
 • Udziela się w życiu artystycznym szkoły poprzez występy solowe i zespołowe a jego wykonania charakteryzują się wysokimi walorami artystycznymi.
 • Jest w dużym stopniu samodzielny, szybko reaguje na uwagi nauczyciela, posiada bardzo dobry słuch, poczucie rytmu i predyspozycje manualne.

 

Ocenę dobrą (16-20 pkt.) otrzymuje uczeń, który: 

 • Opanował materiał nauczania przewidziany w programie nauczania w danej klasie.
 • Jest samodzielny, reaguje na uwagi nauczyciela, posiada dobry słuch, poczucie rytmu i predyspozycje manualne.
 • Występuje tylko na koncertach szkolnych i klasowych.

 

Ocenę dostateczną (13-15 pkt) otrzymuje uczeń, który: 

 • W małym stopniu, opanował materiał nauczania danej klasy, wykonuje utwory o mniejszym stopniu trudności.
 • W małym stopniu potrafi rozczytać utwór samodzielnie. Wymaga dużej pomocy nauczyciela.
 • Jest mało samodzielny, reaguje na uwagi nauczyciela, posiada przeciętny słuch, poczucie rytmu i predyspozycje manualne.
 • Występy artystyczne ograniczają się do koncertów klasy
 • Systematycznie uczęszcza na zajęcia.

 

Ocenę dopuszczającą (11-12 pkt.) otrzymuje uczeń, który: 

 • W małym stopniu opanował program nauczania obowiązujący w danej klasie.
 • Jest mało samodzielny, reaguje na uwagi nauczyciela, posiada słaby słuch, poczucie rytmu i predyspozycje manualne.
 • Regularnie uczęszcza na zajęcia.

 

Ocenę niedostateczną (10pkt.) otrzymuje uczeń, który: 

 • Nie opanował minimum programu nauczania danej klasy,
 • Nie wykazuje zainteresowania nauką gry na instrumencie.