polska bip-logo
Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset

Deklaracja dostępności

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Józefa Elsnera w Brzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 14 kwietnia 2019 r. dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej; www.psmbrzeg.pl i jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niedogodności lub wyłączeń.

Data publikacji strony internetowej: 2013-03-12.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwis, pewne dokumenty opublikowane są na stronie niedostępne z uwagi na fakt, że;

- pochodzą z różnych źródeł,

- opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

- posiadają strukturę, w której nie ma możliwości ingerencji,

- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

- niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

- z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany system lang.

Oświadczenie sporządzone dnia: 2020-10-18.

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Państwową Szkołą Muzyczną w Brzegu:

e-mail  dyrektor@psmbrzeg.pl tel. 77 424 01 65 lub 537 128 891.

W ten sposób można składać wnioski o dostępności informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać; dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę chodzi oraz sposobu kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Jednostka zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Jednostka zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy jednostka odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, czy aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

ADRES: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im Józefa Elsnera, ul Piastowska 18, 49- 300 Brzeg,

Główne wejście do szkoły usytuowane jest od ulicy Piastowskiej. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków, każde prace budowlane i remonty muszą być uzgadniane z konserwatorem zabytków w Opolu. Do budynku prowadzą główne drzwi wejściowe, które otwierają się do środka budynku. Konstrukcja budynku nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych ( nie ma podjazdów, windy, podjazdów z poręczami, itd.). Toalety nie są przystosowane dla poruszających się na wózkach inwalidzkich. Za budynkiem mieści się parking, który nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych. Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą i pionową wewnątrz budynku osobom pełnosprawnym natomiast nie zapewniają osobom niepełnosprawnym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku można wejść z psem asystującym lub przewodnikiem. Osobom niesłyszącym oraz osobom, które mają trudności w komunikowaniu się i które potrzebują w związku z tym wsparcia w kontaktach, placówka nie zapewnia tłumacza migowego lub przewodnika. Sekretariat szkoły mieści się na I piętrze.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów telefonicznych (Dz. U.2017 poz, 247) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowych stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019 poz.848).