Numer telefonu kontaktowego do sekretariatu PSM I st. w Brzegu:


537 128 891

 


 


PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH rok szkolny 2020/2021


obowiązuje od 07.09.2020 r.


pdfPobierz PDF >>


 

Chór

Wymagania edukacyjne:

 • Opanowanie umiejętności posługiwania się głosem jako instrumentem w śpiewie zespołowym na przestrzeni 4 lat:
 • opanowanie zespołu czynności oddychania, fonacji, artykulacji oraz powstającego przy tym rezonansu,
 • mowa i śpiew – umiejętność dostrzegania – i wykorzystania analogii,
 • praca nad kształtowaniem dykcji – jako aparatu artykulacyjnego,
 • nabycie umiejętności kierowania emocjami,
 • kształtowanie słuchu harmonicznego poprzez śpiewanie utworów wielogłowych,
 • realizacja utworów 1. 2. 3. głosowych a’capella a także z towarzyszeniem fortepianu,
 • rozwój umiejętności współpracy w zespole,
 • praca nad samodyscypliną artystyczną, kształtowanie odpowiedzialnej postawy artystycznej.


Minimum programowe:

 • Frekwencja 70% na zajęciach w ciągu semestru,
 • Opanowanie 2 utworów jednogłosowych oraz 2 partii poszczególnego głosu w utworze wielogłosowym,
 • Udział w jednym koncercie zespołu w ciągu roku.


Cele:

 • Kształcenie i rozwijanie wrodzonych zdolności muzycznych,
 • Wprowadzenie w zagadnienia kultury muzycznej,
 • Zapoznanie z literaturą muzyczną Polską i zagraniczną,
 • Zapoznanie z technikami emisyjnymi,
 • Zapoznanie z opanowaniem oddechu,
 • Poznanie technik fonacyjnych,
 • Prawidłowa artykulacja,
 • Kształcenie umiejętności słuchania innych głosów,
 • Współpraca w zespole.


Kryteria ocen:

Ocena niedostateczna:

 • Uczeń nie zrealizował minimum programowego,
 • Brak zainteresowania przedmiotem,
 • Frekwencja na poziomie pozwalającym na klasyfikację – (większa niż 50%, ale z licznymi nieobecnościami).

Ocena dopuszczająca:

 • Uczeń zrealizował minimum programowe z licznym i nieobecnościami,
 • Liczne nieobecności na zajęciach obowiązkowych,
 • Małe zaangażowanie i zainteresowanie przedmiotem,
 • Udział w jednym koncercie obowiązkowym w ciągu roku szkolnego,
 • Prezentuje umiejętności wokalne z licznymi brakami.

Ocena dostateczna:

 • Uczeń zrealizował minimum programowe,
 • Prezentuje umiejętności wokalne z niedociągnięciami,
 • Nie bierze udziału we wszystkich obowiązkowych zajęciach,
 • Udział w 2 koncertach w roku szkolnym
 • Nie przegotowuje się do zajęć samodzielnie.

Ocena dobra:

 • Uczeń zrealizował minimum programowe,
 • Prezentuje umiejętności wokalne poprawnie,
 • Uczęszcza na obowiązkowe zajęcia zespołu,
 • Przygotowuje się do zajęć z małymi niedociągnięciami,
 • Bierze udział we wszystkich obowiązujących koncertach.

Ocena bardzo dobra:

 • Uczeń systematycznie uczęszcza na zajęcia,
 • Wykazuje się dużym zaangażowaniem w proces uczenia,
 • Bierze udział w próbach przygotowujących do koncertów,
 • Bierze udział w koncertach szkolnych, na których realizowany jest repertuar okolicznościowy,
 • Jest każdorazowo przygotowany do zajęć.

Ocena celująca:

 • Uczeń systematycznie uczęszcza na zajęcia,
 • Wykazuje się dużym zaangażowaniem w proces uczenia,
 • Bierze udział w dodatkowych próbach przygotowujących do koncertów,
 • Bierze udział w koncercie, na którym realizowany jest repertuar wykraczający poza minimum programowe,
 • Jest każdorazowy przygotowany do zajęć.