Numer telefonu kontaktowego do sekretariatu PSM I st. w Brzegu:


537 128 891

 


 


PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH rok szkolny 2020/2021


obowiązuje od 07.09.2020 r.


pdfPobierz PDF >>


WYMAGANIA EDUKACYJNE Z AUDYCJI MUZYCZNYCH

w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Brzegu

 

w cyklu czteroletnim i sześcioletnim

 

w klasie II(4), IV(6)


NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ:

 • znajomość podstawowych terminów dynamicznych, agogicznych i artykulacyjnych
 • znajomość rodzajów głosu ludzkiego i klasyfikacji instrumentów


PONADTO NA OCENĘ DOSTATECZNĄ:

znajomość elementów dzieła muzycznego i rodzajów faktury

znajomość charakterystycznych cech polskich tańców narodowych i tańców obcych

 

PONADTO NA OCENĘ DOBRĄ:

 • umiejętność słuchowego rozróżniania polskich tańców narodowych
 • umiejętność słuchowego odróżniania barw poszczególnych instrumentów


PONADTO NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ:

 • sprawne posługiwanie się terminologią z zakresu dynamiki, agogiki i artykulacji
 • umiejętność charakterystyki w konkretnych przykładach z literatury muzycznej poszczególnych elementów muzycznych poprzez rozróżnianie typów melodyki, rytmiki, agogiki, dynamiki, artykulacji
 • umiejętność określania w konkretnych przykładach z literatury muzycznej rodzaju faktury
 • umiejętność słuchowego określania aparatu wykonawczego
 • umiejętność wyszukiwania z własnego repertuaru przykładów ilustrujących dane zagadnienie


NA OCENĘ CELUJĄCĄ:

 • Laur w międzyszkolnym konkursie z zagadnień audycji muzycznych

 

w klasie III(4), V(6)

 

NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ:

 • znajomość podstawowej terminologii muzycznej i umiejętność właściwego posługiwania się nią
 • znajomość podstawowych form muzycznych
 • znajomość podstawowych wiadomości o muzyce i twórcach średniowiecza i renesansu

 

PONADTO NA OCENĘ DOSTATECZNĄ:

 • znajomość zasad kształtowania formy muzycznej
 • znajomość konstrukcji podstawowych form homofonicznych i polifonicznych


PONADTO NA OCENĘ DOBRĄ:

 • umiejętność słuchowego rozróżniania omawianych form
 • umiejętność słuchowego rozróżniania sposobów kształtowania formy muzycznej

 

PONADTO NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ:

 • znajomość literatury muzycznej omawianych epok
 • umiejętność analizy z własnego repertuaru i literatury muzycznej opracowywanej na lekcji


NA OCENĘ CELUJĄCĄ:

 • Laur na międzyszkolnym konkursie

 

w klasie IV(4), VI(6)

 

NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ:

 • znajomość podstawowej terminologii muzycznej i umiejętność właściwego posługiwania się nią
 • podstawowe wiadomości o muzyce i głównych przedstawicielach baroku, klasycyzmu, romantyzmu i XX wieku


PONADTO NA OCENĘ DOSTATECZNĄ:

 • umiejętność określania budowy formalnej i rodzaju faktury


PONADTO NA OCENĘ DOBRĄ:

 • znajomość literatury muzycznej poszczególnych epok
 • umiejętność analizy zjawisk muzycznych występujących w słuchanym utworze


PONADTO NA OCENĘ BARDZO DOBRĄ:

 • umiejętność definiowania i słuchowego rozpoznawania omawianych form muzycznych
 • umiejętność słuchowego rozróżniania muzyki poszczególnych epok
 • znajomość nazwisk wykonawców, zespołów muzycznych, znaczących wydarzeń muzycznych polskich i światowych (konkursów, festiwali)


NA OCENĘ CELUJĄCĄ:

 • Laur na międzyszkolnym konkursie