zapisy

kliknij powiększ

Termomodernizacja

Promocja wspólnego projektu dot. Amfiteatru i Parku im. B.Chrobrego w Brzegu

 

Informacja 1> (PDF) 

Informacja 2 > (PDF)

 

 
banerTERMO CEA 180x60

MKiDN

CEA

bip logo-psm

Zamówienia publiczne

Zobacz PSM wirtualnie

spacer wirtualny 360kliknij i zobacz >

Lokalizacja PSM

lokalizacja-m

 

lokalizacja1m

Kliknij i powiększ >

 Numer telefonu kontaktowego do sekretariatu PSM I st. w Brzegu:


537 128 891

 


 


PLAN ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH rok szkolny 2020/2021


obowiązuje od 07.09.2020 r.


pdfPobierz PDF >>


 

Zarządzenie nr 6/2020 z dnia.31. 03.2020 r.

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. J. Elsnera w Brzegu
w sprawie zdalnego nauczania ON-LINE

na podstawie
Rozporządzenia MEN z 20.03.2020 r.

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (z późn. zm.)

§1.

Ustala się następujące zasady zdalnego nauczania ON-LINE:

 

1. Nauka prowadzona na odległość on-line, może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela poprzez nośniki informatyczne oraz rekomendowane przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie:

 

 1. Dla uczniów klas I-VI/6 oraz I-IV/4 podstawową formą nauczania zdalnego jest nauczanie łączone (on-line): lekcje indywidualne z instrumentu polegające na pracy ucznia i nauczyciela poprzez komunikatory internetowe (Messenger, Skype, WhatsApp itp. lub poprzez połączenie telefoniczne) oraz praca zdalna z przedmiotów teoretycznych.

 2. Nauczyciele realizują nauczanie zdalne danego przedmiotu w zakresie zgodnym
  z tygodniowym wymiarem zajęć określonego dla danego przedmiotu, dbając o równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć orazz uwzględnieniem możliwości psychofizycznych ucznia.

 3. Nauczyciele określają formy i metody pracy z uczniem w trakcie nauki zdalnej dla danego przedmiotu i informują o nich rodziców telefonicznie, za pomocą e-maila bądź za pośrednictwem komunikatorów.

 4. Dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

 5. Uczeń otrzymuje materiały i wskazówki do pracy do kolejnych jednostek lekcyjnych z przedmiotów teoretycznych raz w tygodniu wg obowiązującego planu lekcji.

 6. Materiały dotyczące zdalnego nauczania z przedmiotów teoretycznych: kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne oraz chór dla uczniów zamieszczany będzie na stronie internetowej szkoły www.psmbrzeg.pl, w zakładce NAUCZANIE ON-LINE.

 7. Uczeń pracuje we własnym tempie, na bieżąco konsultuje się z nauczycielami. Nauczyciel wspiera ucznia dostarczając niezbędnych wskazówek do realizacji zadań wynikających z realizacji podstawy programowej dla danego przedmiotu i danego etapu edukacji.

 8. Rodzic udziela uczniowi wparcia i opieki w procesie nauki, w razie potrzeby konsultuje się z nauczycielem, a także bezzwłocznie informuje nauczyciela przedmiotu o trudnościach związanych z nauką, wynikającą: np. z powodu choroby, problemów technicznych etc.

 9. Do dnia 06 kwietnia 2020 r. nauczyciele przedmiotów teoretycznych informują uczniów i rodziców o Przedmiotowych Zasadach Oceniania na czas nauki zdalnej. Zasady te obejmują: formy i metody monitorowania i sprawdzania wiedzy ucznia oraz postępów w nauce.

 10. Zadania wykonane przez uczniów przekazywane są na adres mailowy nauczyciela (udostępniony uczniom i rodzicom wcześniej przez nauczyciela instrumentu głównego) uczącego określonego przedmiotu teoretycznego.

 11. W razie potrzeby nauczyciele prowadzą indywidualne konsultacje dla uczniów i rodziców w sposób ustalony z konkretnym uczniem/rodzicem. 

 1. Nauczyciele systematycznie uzupełniają e-dziennik /od 25.03.2020 r./.

 2. W okresie nauki zdalnej obowiazują wszelkie zasady dotyczące bezpieczeństwa - zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów
  z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, ochrony wizerunku, przetwarzania danych osobowych.

 3. W przypadku braku kontaktu z rodzicami ucznia nauczyciel instrumentu głównego powiadamia o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły informacją na maila szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  Powyższe zasady obowiązują od dnia 31.03.2020 r.

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Dyrektor szkoły

Grażyna Kotecka